Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Go to start of metadata

1. Advanced Studies in Atmospheric Sciences

-Description of the competence provided by the module

2. Module code

ATM300

3. Module status: compulsory or optional

-Which degree programme is responsible for the module?
Master's programme in Atmospheric Sciences


-Is the module available to students from other degree programmes?
No

4. Module level

Master’s level, degree programmes in medicine, dentistry and veterinary medicine = secondcycle
degree/EQF level 7

-Does the module belong to basic, intermediate or advanced studies (cf. Government Decree
on University Degrees)?
Advanced Studies

5. Recommended time/stage of studies for completion


6. Term/teaching period when the module will be offered


7. Scope of the module in credits

95-120 cr


8. Teacher coordinating the module


9. Module learning outcomes


-Description of the learning outcomes provided to students by the module
-See the competence map (https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY350274).

10. Prerequisites

-Description of the courses or modules that must be completed before taking this module or
what other prior learning is required

11. Module content

Module consists of

  • courses that are compulsory for all students in the Master's Programme in Particle Physics and Astrophysical Atmospheric Sciences
  • courses that are compulsory or optional depending on the chosen study line 

Details about the courses in degree structure: Tutkintorakenteen pohja Degree structure - Atmospheric Sciences

13. Module grading (How is the grade determined?)

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5. Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy arvosanan laskemista koskevia tarkempia määräyksiä. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosanojen laskemisessa käytetään seuraavia keskiarvorajoja:

                                         alin keskiarvo                   ylin keskiarvo

5 (erinomainen)        4,50                                      5,00

4 (kiitettävä)               3,50                                      4,49

3 (hyvä)                         2,50                                      3,49

2 (tyydyttävä)             1,50                                      2,49

1 (välttävä)                  1,00                                      1,49

 

Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.

 

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa.


14. Language of instruction

English