Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

037 - Förvärvskälla (R)

Information behövs för beställning av resursen eller dess kopia.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Delfält

a Lagernummer (NR)
Också t.ex. distributörens och utgivarens nummer har lagrats i dethär fältet.

b Lagernummer/Förvärvskälla (NR)

...