Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

c Konferensort (R)

d Konferensår (NR) Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

...

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

...