Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

...