History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • 78145 Monimuuttujamenetelmät

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssilla perehdytään sovelluspainotteisesti usean muuttujan data-analyysiin sekä aineistojen moniulotteiseen kuvailuun ja mallintamiseen erityisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä. Tarkasteltavia menetelmiä ovat faktorianalyysi, erilaiset ryhmittelymenetelmät, erotteluanalyysi, moniulotteinen skaalaus sekä korrespondenssianalyysi.

Laajuus

6 5 op / 8 op (tilastotieteen aineopinnot tai sivuaineopinnot)

8 op (tilastotieteen syventävät opinnot, lisänä teoreettinen harjoitustyö)

Esitietovaatimukset

Data-analyysin perustaidot ja jonkin tilastollisen ohjelmiston (esim. Survo, R, SAS tai SPSS) itsenäinen käyttötaito.

...