Child pages
  • Tilatotieteen tutkintovaatimukset sivuaineopiskelijoille 2014-2016, ei kurssikuvauksia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tilastotieteen tutkintovaatimukset sivuaineopiskelijoille 2014-2016

 Nämä tutkintovaatimukset koskevat kaikkia 1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat noudattaa aloitusvuotenaan voimassa olleita nykyisen tutkintoasetuksen mukaisia tutkintovaatimuksia.

Perusopintojen (25 op) suorittamiseksi voi valita teoreettisemman vaihtoehdon 1 tai 3 tai soveltavamman vaihtoehdon 2.
Valinta riippuu mm. tavoiteltavien sivuaineopintojen laajuudesta, opiskelijan pääaineen mahdollisista erityisvaatimuksista ja opiskelijan matemaattisista valmiuksista. Perusopintoihin voidaan sisällyttää aineopintojen opintojaksoja.

...