Child pages
  • Kevät 2015
60 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width5%
 
Column
width90%

Image Modified

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Image Modified

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Image Modified

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Column
width5%
 

Anchor
p
p

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies

...

Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotborderStylesolid

Analyysi II
Johdatus yliopistomatematiikkaan
Matemaattisen analyysin jatkokurssi
Calculus II (virtual)   

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid
Column
width40%

Tilastotiede - Statistics

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnotsolid

Data-analyysi R-ohjelmistolla
Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla   
 
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät

Tilastotieteen jatkokurssi osat 1 ja 2
Tilastotieteen juuret

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Applied logistic regression
Bayes-opintopiiri

Bayes-päättely

Data-analyysi R-ohjelmistolla
Ei-parametriset ja robustit menetelmät

Imputointimenetelmät/Imputation Methods

Lineaariset mallit
Lineaariset mallit II

Matriisilaskentaa tilastotieteilijöille
      
 Statistical methods in medicine and epidemiology, course is cancelled
Statistical genetics
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

Tilastotieteen juuret

...

Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologiasolid

Algebra II 
Topologia II
Äärellisulotteinen lineaarialgebra

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Elliptiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Fractal sets in analysis
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Johdatus konformigeometriaan ja kvasikonformikuvauksiin
Kompleksianalyysi I:n jatkokurssi (Periodi 3)
Kompleksianalyysin erikoiskurssi (Periodi 4)
Reaalianalyysi I
Reell analys I
Snapshots of the history of mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Ergodic theory
Introduction to Open Quantum Systems
Discrete Complex Analysis 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikkaborderStylesolid

Introduction to classification theory
Laskettavuuden teoria

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Monotone dynamical systems
Spatial models in ecology and evolution
Stochastic population models

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysiborderStylesolid

Autonomiset systeemit
Integral equations
Inverse problems  
Johdatus Matlabin käyttöön
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Stochastic processes on domains

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Informaatioteorian jatkokurssi
Probabilistic approximations
Stokastiset prosessit

Todennäköisyysteoria I
Todennäköisyysteoria II 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkaborderStylesolid

   Inverse problems      
  Johdatus Matlabin käyttöön

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkasolid

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi
Sijoitustoiminnan matematiikka

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

GeoGebra opetuksessa
Geometria
Lukiomatematiikka
Matematiikan opetuslaboratorio

Column
width40%

Tilastotiede - Statistics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePakolliset kurssitborderStylesolid

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleValinnaiset kurssitborderStylesolid

Bayes-opintopiiri
Bayesian theory with applications

Discrete Markov Processes

Imputointimenetelmät/Imputation Methods
Lineaariset mallit II

Moniulotteiset aikasarjat

Research seminar in statistics

Small area estimation

Statistical methods in medicine and epidemiology
, course is cancelled
Statistical genetics
Tilastotieteen juuret

...