Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kurssikuvaus

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi on tilastotieteen syventävien opintojen kurssi, joka on tilastotieteen pääaineopiskelijoille pakollinen. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollisen päättelyn kurssilla opittua uskottavuuspäättelyä. Keskeistä sisältöä ovat suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka ja uskottavuusfunktioon perustuvat testit malleissa, joiden parametri on vektori.

...