Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2013

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pekka Nieminen, II periodilla ma 10-12 salissa B120 ja ti 12-14 salissa C124. Ensimmäinen luento ma 28.10.

Ilmoittautuminen (avautuu myöhemmin)

Harjoitukset

Ti 14-16 salissa B120. Ensimmäiset harjoitukset ti 5.11. (muutokset mahdollisia)

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kurssikuvaus

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi on tilastotieteen syventävien opintojen kurssi, joka on tilastotieteen pääaineopiskelijoille pakollinen. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollisen päättelyn kurssilla opittua uskottavuuspäättelyä. Keskeistä sisältöä ovat suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka ja uskottavuusfunktioon perustuvat testit malleissa, joiden parametri on vektori.

...

Luentomuistiinpanot

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan, tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien aineopintotasoiset kurssit sekä niiden edellyttämät matematiikan esitiedot (yhden ja useamman muuttujan analyysi sekä lineaarialgebra ja matriisilaskenta).

...