Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

007 - (O) Multimedia

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

...