Child pages
  • Syksy 2011
58 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width5%

Column
width90%

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Column
width5%

Anchor
p
p

Perus- ja aineopinnot

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Analyysi I
Analys I
Analysis I virtually
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Linjär algebra och matrisräkning I
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAineopinnot
borderStylesolid

Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Johdatus matematiikkaan
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Linjär algebra och matrisräkning II
Matematiikan menetelmäkurssi
Matematiikan LuK-seminaari
Opettajalinjan työpaja II (Topologia I)
Vektorianalyysi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAineopinnot
borderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution
Otantamenetelmät
Regressioanalyysin jatkokurssi
Robustit regressiomenetelmät
Statistical genetics
Survey-metodiikka
Statistical methods in medicine and epidemiology
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

...