Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

583 - Anmärkning - Åtgärd (R)

Tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä.
Information om bearbetning, hänvisning och uppbevaring av resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

...

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Toimenpiteitä kuvaavaa standarditerminologiaa.
Standardterminologi som beskriver åtgärden.

b Identifikation (R)
Koodi tai määre, jolla tunnistetaan tietty toimenpide yhteydessä aikaan, joka kerrotaan osakentässä ‡c.
Kod eller definition som anger en viss åtgärd i samband med den tidpunkt som anges i delfält ‡c.

c Tidpunkt (R)
Tapahtuneen tai tulevan toimenpiteen konkreettinen kellonaika, päiväys tai vuosi.
Konkret klockslag, datum eller år för en åtgärd.

d Tidsintervall (R)
Aikajakso, jota ei voida ilmaista konkreettisena aikana.
Tidsintervall som inte kan uttryckas med en konkret tidpunkt.

e Händelse som utlöser åtgärd (R)

f Laglig grund för åtgärd (R)
Asetus, määräys, raportti, perustelut tai säännöt (koko teksti tai sitaatti), joihin toimenpiteet perustuvat.
Förordningar, föreskrifter, rapportrar eller lagar (i fulltext eller som citat), som åtgärderna grundar sig på.

h Ansvarig instans (R)
Henkilön, organisaation tai viranomaisen nimi, jolla on vastuu toimenpiteistä.
Person, organisation eller myndighet som ansvarar för åtgärderna.

i Metod (R)
Keinot tai tekniikka, jolla toimenpide toteutetaan.
Metod eller teknik för åtgärdens förverkligande.

j Plats (R)
Sisältää paikan, jossa käyttäjät voivat katsella kuvailtavia aineistoja.
Uppgifter om den plats där det beskrivna materialet kan  resurser kan ses.

k Person eller institution som åtgärdar (R)

...

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Esimerkiksi URL tai URN, jotka tarjoavat pääsyn elektroniseen aineistoon.
T.ex ett URL Till exempel URL eller URN som gör det möjligt att komma till den elektroniska resursen.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Källa (NR)
MARC-koodi identifioi toimenpidetietojen tallennukseen käytetyn termin lähteen. Koodi otetaan listalta, ks. Resource Action Term Source Codes.
Koden tas från en förteckning, se Resource Resource Action Term Source Codes.

...