Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avser fält 008, position 18-34, för monografiska textresurser, alltså i poster där båda av följande villkor är uppfyllda:

I) 000/06 (medietyp) = någon av koderna a, t. eller t OCH

II) 000/07 (bibliografisk nivå) ej innehåller någon av koderna b, i , eller s (för dessa se Fortlöpande reusrserresurser).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller någon av koderna a, eller t (textresurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

...

Högst fyra koder, den första i pos. 18. Icke använda positioner fylls med blanktecken. Innebörden i tillämpad kodning skall stämma med innehållet i fält 300 #b300 ‡b

# Inga illustrationer

a Illustrationer finns, men typen specificeras ej.
Används även när mer specifik illustrationskod ej önskas eller finns tillgänglig. Koden får även användas bredvid mer speciella koder.

...

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets.
T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller interna publikationer avsedda för anställda inom en viss organisation.

...

j Barn och ungdomar till ca 16 års ålder.
Används särskilt för skönlitterära resurser i stället för någon av de specifika koderna a--d när speciell kodning av stadium ej är möjlig eller önskvärd.

...

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

...

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.
Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

...

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form.
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form).
Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

24-27 Resursens innehållsmässiga karaktär (= 006/07-10)
Högst fyra koder i alfabetisk ordning, avseende resursens innehåll eller karaktär. Vänsterställda med avslutande blanktecken. Innebörden bör stämma med klartext särskilt i fält 245 och anmärkningsavsnittet (se t. ex. kod "b").

|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

# Innehåll specificeras ej.
Tillsammans med avslutande tecken blir resultatet fyra blanktecken.

a Sammanfattning(ar) av andra verk.
Anges ej när resursen innehåller en abstract till sitt eget innehåll.

...

l Lagar och författningar.
Lagtext, myndigheters författningar och andra normerande juridiska texter.

m Akademisk avhandling
Alla typer av monografier som färdigställts för att motsvara kraven för en akademisk examen eller kompetens. Posten skall även innehålla dissertationsanmärkning i fält 502.

...

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ.

a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat.
Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter.
Exempel: Kommunförbund

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ.
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

i Resursen härrör från ett internationellt organ.
Exempel: Förenta Nationerna

l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning.
Exempel: Kommun

m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser.
Exempel: Länsförbund

o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges.

s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län.

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej.
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

...

0 Resursen härrör ej från konferens.
Hit förs även utgåva av ett enstaka bidrag till en konferens.

1 Resursen härrör från konferens.
Hit förs utgåvor, även som preprints, av minst två bidrag till en konferens. Observera att resurser med titel "Symposium" ej behöver gå tillbaka på ett verkligt möte. Utskottsförhör och liknande händelser betraktas ej som konferens.

...

d Resursen innehåller biografisk information.
Exempel: Brevutgåva med en inledande biografi (008/33 :"i" ; 008/34 : "d").

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.