Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yksi tai useampi koodi ilmaisee että autentikointikeskus on tarkistanut kansallisen tietokannan tietueen. Koodit on annettu erikseen nimetyille autentikointiorganisaatioille.

En eller flera koder anger att autentiseringscentral har kontrollerad nationella databasens post. Koder har tilldelats utnämda autentiseringscentraler.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

...

Koodi todistaa, että tietue on tarkistettu tietyllä tavalla. Koodi otetaan listalta, ks. MARC Authentication Action Code List.

Koden bevisar att posten är kontrollerad på ett visst sätt. Koden tas från en förteckning, se MARC Authentication Action Code List.

...