Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt


Studieavsnitter är obligatorisk för studeranden i fysikaliska vetenskaper. Den erbjuds också till alla andra naturvetenskapliga utbilningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

...

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

Andra studieåret, period I

 


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas vare hösttermin.

...

 


7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

...

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

...

Kai Nordlund

9. Studieavsnittets kunskapsmål 

Efter kursen behärskar studeranden termodynamikens grunder, förstår begreppet termodynamiskt system och känner till termodynamikens 3 grundlagar. Hen vet också de termodynamiska definitioner på värmemaskiner, kylmaskiner och värmepumpar, samt definitioner på faser och fasjämvikt. Studeranden kan utföra beräkningar på alla dessa områden.

10. Studieavsnittets form

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.

11. Tidigare studier eller kunskaper

Grundstudier i fysik.

 


12. Rekommenderade valfria studier

 -

 

13. Studieavsnittets innehåll

...

 • Överblick och motivation av termodynamik; vetenskaplig definition av temperatur och tryck
 • Termodynamikens första grundlag
 • Termodynamikens statistiska bas, Jämvikt i ett delsystem, två-nivåsystem och negativ temperatur
 • Termodynamikens II grundlag i differentialform, Termodynamiska potentialer
 • Klassiska versioner av den II grundlagen
 • Värme- och kylmaskiner, värmepumpar
 • Bestämning av termodynamiska storheter från tillståndsekvationen
 • Termodynamikens III grundlag
 • Adiabatisk demagnetisering,
 • Sambandet mellan CV och CP,
 • Joule & Joule-Thomson processerna
 • Den kemiska potentialen och dess följder och användning: fasdiagram, fasövergångar, blandningar, kemiska reaktioner.

 14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

...

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

 


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna och sluttentamen på skalan 0-5. 


17. Undervisningsspråk

Svenska.