Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

Table of Contents

 1. Studieavsnittets namn

Termofysikens grunder

Termofysikens grunder

Basics of Thermophysics

2. Studieavsnittets kod

FYS2021

Motsvarande studieobjekt: 530295 Termofysikens grunder, 4 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt


Studieavsnitter är obligatorisk för studeranden i fysikaliska vetenskaper. Den erbjuds

också till alla andra naturvetenskapliga utbilningsprogram.

4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras


 • Andra studieåret, period I

 

6. När studieavsnittet ordnas – termin/period


 • Studieavsnittet ordnas vare hösttermin.

 

7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet

 

Kai Nordlund

9. Studieavsnittets kunskapsmål

 

Efter kursen behärskar studeranden termodynamikens grunder, förstår begreppet termodynamiskt system och känner till termodynamikens 3 grundlagar. Hen vet också de termodynamiska definitioner på värmemaskiner, kylmaskiner och värmepumpar, samt definitioner på faser och fasjämvikt. Studeranden kan utföra beräkningar på alla dessa områden.

10. Studieavsnittets form

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.

11. Tidigare studier eller kunskaper


Grundstudier i fysik.

 

12. Rekommenderade valfria studier

-

 

13. Studieavsnittets innehåll


 • Överblick och motivation av termodynamik; vetenskaplig definition av temperatur och tryck
 • Termodynamikens första grundlag
 • Termodynamikens statistiska bas, Jämvikt i ett delsystem, två-nivåsystem och negativ temperatur
 • Termodynamikens II grundlag i differentialform, Termodynamiska potentialer
 • Klassiska versioner av den II grundlagen
 • Värme- och kylmaskiner, värmepumpar
 • Bestämning av termodynamiska storheter från tillståndsekvationen
 • Termodynamikens III grundlag
 • Adiabatisk demagnetisering,
 • Sambandet mellan CV och CP,
 • Joule & Joule-Thomson processerna
 • Den kemiska potentialen och dess följder och användning: fasdiagram, fasövergångar, blandningar, kemiska reaktioner.


 

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur


Kursboken är "Concepts in thermal physics" av S. och K. M. Blundell. Sidolitteratur rekommenderas varmt. Exempel på andra böcker som stöder inlärningen är:

 • F. Mandl, "Statistical physics"
 • P. Atkins, J. De Paula, "Atkins' Physical chemistry"

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet


Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

 

16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala


Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna och sluttentamen på skalan 0-5.

 

17. Undervisningsspråk


Svenska.