Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

# Odefinierad

Delfält

a Version (R)b Påföljande

upplageuppgift/Upplagespecifik upphovsuppgift (NR)
Innehåller även parallell upplageinformation0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R) 
Se Kontroll- och länkdelfält.


3 Del av materialet som avses (NR)

...