Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

01X-04X - Nummer- och kodfält

De variabla fälten 010-04X innehåller kontroll- och länkningsnummer samt koder som hör samman med beskrivningsobjektet.