Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

g Ytterligare mediespecifika karakteristika (R)

n Anmärkning (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...