Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6Huom. Harjoituksen 6 tehtävässä 1 oli virheellinen vihje. Korjattu 8.12., 7

Luentopäiväkirja

27. ja 29.10. Suppenemiskäsitteitä ja -lauseita. (Sivut 1-4.)
3. ja 5.11. Suppenemislauseita (jatkoa). Deltamenetelmä. Suurten lukujen laki. Ehdollinen odotusarvo (kertaus). Martingaalin käsite. (Sivut 4-11.)
10. ja 12.11. MD-jonot ja keskeinen raja-arvolause niille. Tilastollinen malli ja esimerkkejä. (Sivut 11-16.)
17. ja 19.11. Mallin tuloesitys. Ehdollinen malli ja marginaalimalli sekä sovellus lineaariseen malliin. Uskottavuus, pistemäärä ja informaatio. (Sivut 16-24.)
24. ja 26.11. Säännöllinen malli ja pistemäärän martingaaliominaisuus. Tasainen stokastinen suppeneminen. Su-estimaattorin tarkentuvuus. (Sivut 6-7 ja 25-30.)
1. ja 3.12. Su-estimaattorin asymptoottinen normaalisuus. Waldin testi ja Raon testi lineaariselle hypoteesille. (Sivut 31-40.)
8.12. Su-estimaattorin asymptotiikka ja Waldin sekä Raon testit ortogonaalisille parametreille. Waldin ja Raon testit epälineaariselle hypoteesille. (Sivut 34-41.)
10.12. Kertausta.

...