Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoitukset

Ma 10-12 salissa CK111.Huom: Harjoitukset alkavat tasan klo 10.00!

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Huom. Harjoituksen 6 tehtävässä 1 oli virheellinen vihje. Korjattu 8.12.

Luentopäiväkirja

27. ja 29.10. Suppenemiskäsitteitä ja -lauseita. (Sivut 1-4.)
3. ja 5.11. Suppenemislauseita (jatkoa). Deltamenetelmä. Suurten lukujen laki. Ehdollinen odotusarvo (kertaus). Martingaalin käsite. (Sivut 4-11.)
10. ja 12.11. MD-jonot ja keskeinen raja-arvolause niille. Tilastollinen malli ja esimerkkejä. (Sivut 11-16.)
17. ja 19.11. Mallin tuloesitys. Ehdollinen malli ja marginaalimalli sekä sovellus lineaariseen malliin. Uskottavuus, pistemäärä ja informaatio. (Sivut 16-24.)
24. ja 26.11. Säännöllinen malli ja pistemäärän martingaaliominaisuus. Tasainen stokastinen suppeneminen. Su-estimaattorin tarkentuvuus. (Sivut 6-7 ja 25-30.)
1. ja 3.12. Su-estimaattorin asymptoottinen normaalisuus. Waldin testi ja Raon testi lineaariselle hypoteesille. (Sivut 31-40.)
8.12. Su-estimaattorin asymptotiikka ja Waldin sekä Raon testit ortogonaalisille parametreille. Waldin ja Raon testit epälineaariselle hypoteesille. (Sivut 34-41.)
10.12. Kertausta.

Kurssikuvaus

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi on tilastotieteen syventävien opintojen kurssi, joka on tilastotieteen pääaineopiskelijoille pakollinen. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan aineopintojen tilastollisen päättelyn kurssilla opittua uskottavuuspäättelyä. Keskeistä sisältöä ovat suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka ja uskottavuusfunktioon perustuvat testit malleissa, joiden parametri on vektori.

...