Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2013

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Luentomuistiinpanot

Esitietovaatimukset

Todennäköisyyslaskennan, tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien aineopintotasoiset kurssit sekä niiden edellyttämät matematiikan esitiedot (yhden ja useamman muuttujan analyysi sekä lineaarialgebra ja matriisilaskenta).

...