Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

550 - Anmärkning - Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)

Nuvarande och tidigare utgivare. Informationen kompletterar uppgifterna i delfält 260‡b. Jämför även med fält 720.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...