Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

536 - Anmärkning - Finansiell information (R)

Kontraktens nummer, anslag eller/och projekt, då resursen uppstått som ett resultat av ett bidragsstött projekt. Kan även innehålla information om sponsor eller finansieringsmyndighet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

d Odifferentierat nummer (R)
Ett odifferentierat nummer, med vars hjälp projektets, uppdragets eller arbetsenhetens nummer kan identifieras.

e Programelement nummer (R)

...