Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

082 - DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Klassifikationenssystemets ursprung:Dewey Decimal Classification and Relative Index Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, och deras elektroniska uppdateringar. Sedan 1997 har uppdateringarna givits i dokumentet DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

0 Fullständig upplaga

1 Förkortad upplaga

7 Annan upplaga specificerad i delfält ‡2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

# Uppgift saknas

0 Tilldelad av LC

4 Tilldelad av annan instans

Delfält

a DDK klassifikationskod (R)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtilämpning och b: alternativ tillämpning

q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Organizations.

2 Upplaga (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

082 00 ‡a 388/.0919 ‡2 22

082 10 ‡a 914.3 ‡2 13

082 00 ‡a 343.7306/8 ‡a 347.30368 ‡2 20

082 74 ‡a 839.82 ‡2 5/nor ‡q NO-OsNB