Child pages
  • Alcohol study

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
minLevel3
indent10px
styledisc

The study in brief

Tähän tutkimukseen on valittu kaksospareja, jotka ovat osallistuneet 16-vuotiaiden kaksosten terveyskyselyyn vuosina 1991 - 1998 ja seurantakyselyyn vuosina 2000-2002. Näistä kaksospareista on mukaan valittu sekä sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista, että sellaisia, joiden alkoholin käyttö eroaa huomattavasti toisistaan. Lisäksi mukana on vertailu-ryhmänä satunnaisesti valittuja pareja.

Alkoholin runsasta käyttöä ja sen vaikutuksia aivojen toimintaan on tutkittu paljonkin, mutta vähäisen alkoholin käytön vaikutusta keskushermoston toimintaan on selvitetty vasta varsin vähän. Eräs tämän tutkimuksen tavoitteista on pyrkiä selvittämään, miten vähäinenkin alkoholin käyttö mahdollisesti vai-kuttaa aivojen toimintaan. Näitä tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi annettaessa suosituksia alkoholin käytöstä kansanterveyden kannalta.

...

The study consists of twin pairs who have participated in the Finntwin16 and in the follow-up in 2000-2002. Both twin pairs with very similar alcohol use and twin pairs with dissimilar alcohol use have been picked up to the study. Additionally, included are some randomly picked twin pairs acting as a control group for the study.

Abundant use of alcohol and it's effects in brains has been studied a lot, but studies of minor use of alcohol and it's effect to central nervous system are a lot more uncommon. One of the targets of this study is to understand how even a minor use of alcohol effects in brains. Results of the study can be utilized when new recommendations of alcohol use in relation to public health are given.

Why twins are been studied?

In neuropsychological and in neurophysiological studies divergence between individuals is great. Twin study

Neuropsykologisissa ja neurofysiologisissa tutkimuksissa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Kaksostutkimuksella pyritään vähentämään näiden erojen vaikutusta siten, että vertailemme kaksosparin tuloksia toisiinsa, jolloin perimän ja lapsuuden ja nuoruuden erilaisten tekijöiden vaikutusta voidaan paremmin tieteellisesti hallita. Sen vuoksi tutkimukseen pyydetään kaksospareja, jotka eroavat toisistaan alkoholin käytön suhteen ja myös sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista. Tutkimukseen kutsuttavien henkilöiden alkoholin käyttö edustaa väestössä yleistä alkoholin käytön jakaumaa.

...