Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteisön nimestä käytettävän ensisijaisen hakutiedon valinta

RDA:ta noudattavissa kirjastoissa yhteisöstä Yhteisöstä käytettävä auktorisoitu hakutieto valitaan RDA:n luvussa 11.13 määrätyllä tavalla. Huomaa: julkishallinnollisesta yhteisöstä auktorisoituna hakutietona käytettävä paikannimi valitaan RDA:n luvussa 16 määrätyllä tavalla.Suomalaisia luettelointisääntöjä noudattavissa kirjastoissa yhteisön nimenmuoto valitaan Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osan luvussa 24 (s. 135164) määrätyllä tavalla.

Tarkempia tietoja yhteisön kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista, ks. Toimijakuvailupalvelun Toimijakuvailuohje.

...