Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. indikaattorin arvoa '1' käytetään, kun kyseessä on julkishallinnollinen yhteisö.
1. indikaattorin arvoa '2' käytetään kaikista muista yhteisöistä.

NJ: Toisen indikaattorin merkitys eri MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissa.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia. NJ: Vrt. Sisällönkuvailuohje.
Esim. Kuopion yliopisto, Sibelius-akatemia
Poikkeuksia: Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

...

Kenttää 711 käytetään kongressien NJ: vai kokousten ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien tallentamiseen.

...

Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan kongressin vastuullisuus liittyy kentän 111 päävastuulliseen kongressiin. Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

...

NJ: Toisen indikaattorin merkitys eri MARC 21:ssa kuin MARC21-Finissa.
‡a - Lisäkirjaukseksi tallennetaan kokouksen virallinen nimi. Englanninkielisessä kokouksen nimessä jokainen merkitsevä sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, toistetaan osakenttää ‡b kunkin alayhteisön kohdalla.

‡n - Kongressin järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

...

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennettaan myös kenttään 740.

NJ: Sovellusohje lisäyksistä, vrt. 111.


...

720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)
Kenttää 720 käytetään sellaisten tekijyyteen liittyvien nimien tallentamiseen, jotka syntyvät konvertoitaessa tietueita MARC21-Fin formaattiin sellaisista formaateista, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

550 --> 720:
Kenttään merkitään julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.

NJ: Elektran kuvittaja ja kääntäjä (725 & 726) konvertoidaan tähän.


...

730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)


...