Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Namn på konferens eller administrativ enhet

c Konferensort (R)

d Konferensår Konferensår eller fördragsdatum (NRR)

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

...