Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kartografiskt material med undantag för jordglober glober.

00 Bärartyp

a Karta

01 Särskild bärarbeteckning

...