Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen ‡n (nummer), ‡d (år), ‡c (ort).R)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...