Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wiki opetuksessa- koulutusten materiaalit

Kuvaus "Wiki opetuksessa" kurssista

Kohderyhmä

Helsingin yliopiston opetustenkilöstö sekä soveltuvin osin myös opetuksen tukitehtävissä työskentelevät.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä wikien pedagogisista mahdollisuuksista. Tarkennetaan Hy:n wikipalveluun liittyvää tietoa, erityisesti wikialueiden luomiseen ja ylläpitoon liittyen sekä terästetään perustaitoja Hy:n wikiohjelmiston eli Confluencen käytöstä.

Esitietovaatimukset

Ei vaadita esitietoja aihepiiristä, mutta tietokoneen ja varsinkin internetin käyttötaidot tulee olla hyvät.

Sisältö

Wikit ovat helppokäyttöisiä verkkosovelluksia joissa käyttäjät voivat lukemisen ohella helposti muokata ja lisätä sisältöä. Wikien yksinkertaisuus tekeekin niistä hyvin joustavan välineen opetukselle. Wikit ovat erityisen hyödyllisiä silloin kun tavoitteena on yhteisöllinen ja opiskelijoita osallistava työskentely verkossa, tarvittaessa myös julkisestikin.

Wiki opetuksessa -kurssilla tarkastellaan wikejä erityisesti korkeakouluopetuksen näkökulmasta. Kurssilla syvennetään tietoa ja käytännön osaamista Helsingin yliopiston wikipalvelusta sekä tarjotaan osallistujille välineet wikin käyttöönottoon omassa opetuksessaan.

Toteutus

Yksi noin kolmen oppitunnin pituinen lähiopetustapaaminen jota edeltää orientoiva ennakkotehtävä. Opetusmenetelminä luento, demot, yhteisöllinen työskentely wikissä sekä käytännön harjoittelu itsenäisesti ja ohjatusti. Kurssin aikana opettajilla on mahdollisuus luoda itselleen wikialue ja aloittaa sen valmisteleminen opetuskäyttöä varten.

Yksittäisten kurssitoteutusten materiaaleja