Child pages
 • Tenttiakvaariotilan ja -toiminnan pilotointi - avoin kaikille kampuksille
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tenttiakvaarioksi sanotaan tilaa, jossa opiskelija voi käydä tenttimässä opettajan tenttiakvaariojärjestelmään lisäämän tentin itse valitsemanaan ajankohtana ja tietokoneella. Tenttiakvaariossa on tallentavia kameroita, joiden avulla opettaja voi sekä tunnistaa tenttijän että nähdä tentinaikaisen työskentelyn.

Tenttiakvaario sähköisen tenttimisen muotona tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden joustavaan tenttimiseen, vaikka ei tuokaan täyttä vapautta. Joustava tentin ajankohta lisää harvinaisten tenttikirjojen saatavuutta ja muuten harvoin olevien tenttien suoritettavuutta. Opiskelijalla on mahdollisuus käydä tenttimässä ja ajastaa opiskeluaan oman rytminsä ja tarpeidensa mukaan. Tämän on koettu myös helpottavan tenttijännitystä. Tietokoneella kirjoitettava tentti helpottaa tekstin tuottamista ja vastauksen jäsentämistä, jolloin vastauksesta on mahdollista tulla parempi kuin kynällä paperille kirjoitettuna. Vaikka tietokoneella kirjoittaminen on nopeampaa kuin käsin, vastaamisaika ei välttämättä lyhene, sillä tekstin jäsentämiseen menee sellaista aikaa, jota ei kynällä paperille kirjoittaessa tarvitse. Toisaalta tenttiakvaariossa vastausta ei voi jäsennellä suttupaperille tai palauttaa käsitekarttana, sillä käytettävä ohjelmisto asettaa vastaukselle rajoituksensa.

Tenttiakvaariotoimintaa on pilotoitu keskustakampuksella keväällä 2014 Porthanian tilassa P224, jossa on 16 tenttipisteen kameravalvottu tenttiakvaariotila. Kesälle 2014 toiminnan ja tilan P224 pilotointia laajennetaan kattamaan muutkin kampukset. Pilotoinnin tavoitteena on mallintaa sekä opettajien että opiskelijoiden tarpeet ja prosessit hyvine käytäntöineen sekä viimeistellä käyttöohjeet myöhemmin alkavaa tuotantokäyttöä varten.

Pilottiin otamme kesälle 2014 mielellään lisää opettajia, jotka haluavat kokeilla tenttiakvaariotenttiä omalla kurssillaan. Myös jo tenttiakvaariota käyttäneet opettajat ovat tervetulleita pilottiin sekä kokeilemaan uutta tilaa että jakamaan hyviä käytäntöjä. Pilottiopettajien kanssa tenttikysymykset työstetään opettajien näin halutessa pedagogisessa työpajassa ja kysymysten lisäämiseen järjestelmään tarjotaan sekä koulutusta että tukea. Järjestelmä tosin on niin yksinkertainen, että opettajat eivät teknistä koulutusta ole tarvinneet. Ohjeita löytyy verkosta:

Opettajalle tenttiakvaariopilottiin osallistuminen on mahdollisuus tarjota opiskelijoille toivottua joustoa, kokeilla ohjatusti erilaisia tenttimuotoja ja kehittää kurssinsa oppimisen arviointia yhdessä muiden pilottiin osallistuvien kanssa. Tenttiakvaariotenttimisen aloittaminen edellyttää opettajalta perinteistä tenttimistä suurempaa panosta, koska tenttikysymyksiä on tuotettava useita tenttejä varten kerralla. Vastaavasti työmäärä jatkossa on vähäisempi, kun tenttikysymyksiä ei tarvitse joka tenttiin tehdä erikseen. Myös tenttivastausten arviointiprosessi muuttuu perinteisestä massatenstistä, sillä vastaukset eivät tule kaikki kerralla vaan sitä mukaa kun opiskelijat käyvät tenttimässä. Opettaja voi arvioida tulleita tenttivastauksia sitä mukaa kun niitä tulee tai niputtaa niitä suurempiin eriin, riippuen kurssien opiskelijamääristä. Arvioinnissa on kuitenkin muistettava yliopiston johto- ja oikeusturvasäännön määrittelemät arviointiajat; lukukausien aikana 1kk, kesällä (tenttiajan ollessa 1.6.-31.8.) 2kk.

Tenttiakvaarion käyttö tarkoittaa opettajan näkökulmasta tällaista:

 1. Tenttikysymysten tekeminen, jossa huomioitavana
  1. Kysymyspankki: Järjestelmä arpoo tenttikysymykset opiskelijalle kysymyspankista. Kysymyspankki koostuu "kysymyskoreista" siten, että yhdestä korista arvotaan opiskelijalle aina yksi kysymys. Esimerkiksi, jos haluat, että tentissä on kolme kysymystä, tarvitaan kolme kysymyskoria ja niihin kuhunkin muutama keskenään vaihtoehtoinen kysymys. Tämä edellyttää tenttikysymysten suunnittelua siten, että arvottuunkin tenttiin tulee sopivasti kysymyksiä koko koealueesta. Tenttikysymysten tekemisessä vaikuttaa myös se, mitä tentissä saa olla mukana. Toistaiseksi pilottitilaan P224 ei saa ottaa mukaan oheismateriaalia.
  2. Vastausmahdollisuudet: Opiskelija tuottaa vastauksensa yksinkertaisella tekstieditorilla. Tyypillisimmin vastaus on siis essee. Voit toki tehdä myös monivalintakysymyksiä, jolloin opiskelija kirjoittaa vastauksensa tekstikenttään ja voi halutessasi myös perustella vastauksensa. Automaattisesti arvioitavia kysymyksiä ei järjestelmään kuitenkaan voi tehdä. Matemaattisten merkintöjen tuottaminen on toistaiseksi myös rajallista, mihin tutkitaan täydennysmahdollisuutta kesää 2014 varten.
 2. Tenttiajan päättäminen. Opettaja määrittee myös, millä ajanjaksolla tentti on suoritettavissa ja kuinka kauan tenttisuoritus kestää.
 3. Tentin lisääminen järjestelmään. Opettaja lisää tenttikysymykset ja tentin perusasetukset järjestelmään joko itsenäisesti tai tuetusti.
 4. Tenttivastausten arviointi. Kun opiskelija on vastannut, opettaja arvioi vastauksen ja antaa loppuarvosanan.
 5. Arvosanojen kirjaus. Lopuksi opettaja huolehtii, että arvosana viedään oodiin. Tähän on tiedekunnissa erilaisia käytäntöjä, joten haetaan tähän käytäntöjä yhdessä pilotin aikana.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tiedekuntasi/kampuksesi vastuuhenkilöön, joka koordinoi pilottiopettajien työtä.

 • Humanistinen tiedekunta: hum-tvt@helsinki.fi
 • Käyttäytymistieteellinen tiedekunta: Johanna Puustinen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Juha Taina
 • Oikeustieteellinen tiedekunta: oik-tenttiakvaario@helsinki.fi
 • Teologinen tiedekunta: Minna Oksanen
 • Valtiotieteellinen tiedekunta: Liisa Myyry
 • Viikin KAMPUS: Outi Valkama

Lisätietoja pilotoinnista ja koko projektista projektipäällikkö Anni Rytköseltä, anni.rytkonen@helsinki.fi.

 • No labels