Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Tieteen ja teknologian tutkimus

2. SOSM-503
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15, 25 tai 30 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Petri Ylikoski

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan tieteen- ja teknologian tutkimuksen keskeisiin kysymyksenasetteluihin sekä aiheesta Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimukseen.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka tiedeinstituutiota, tieteellistä tutkimusprosessia sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta voidaan tutkia käyttäen hyväksi eri yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä. Vastaavalla tavalla hän ymmärtää kuinka teknologiaa, teknologian kehitystä sekä teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutusta voidaan tutkia käyttäen hyväksi yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä. Lisäksi opiskelija on perehtynyt joidenkin tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalueiden keskeisiin kysymykset ja teoreettisiin lähestymistapoihin. Opiskelija osaa soveltaa kurssilla esiteltyjä tutkimuksellisia näkökulmia uusiin ilmiöihin.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Kokonaisuuden pakolliset opintojaksot:

SOSM-SL321 Tieteentutkimus (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

SOSM-SL322 Teknologiantutkimus (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

Valitse vähintään yksi seuraavista:

SOSK-509 Science & Technology Studies (5 op, ks. Sosiaalitieteiden kandiohjelma)

SOSM-SL323 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erikoiskurssi (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

SOSM-321 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

SOSM-326 Datafication - critical perspectives ( 5 op, ks. valinnaiset opinnot)

ECGS-202 Sociotechnical (re) construction of consumer society (5 op, ks. ECGS- ohjelma)

ECGS-081 Analytical approaches to human environmental interaction (5 op, ks. ECGS-ohjelma)

ECGS-084 Environment technology and culture 5 op

ECGS-085 Imagination in environmental politics 5 op

ECGS-086 Qualitative methods for environmental studies 5 op

ECGS-087 The politics of environmental knowledge 5 op

FILK-227 Tieteenfilosofia (ks. Filosofian kandiohjelma)

FILK-222 Yhteiskuntatieteiden filosofia (ks. Filosofian kandiohjelma) 

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

Suomi, ruotsi, englanti

  • No labels