Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Kulutus yhteiskunnassa II

2. SOSM-502


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on tarkoitettu valtiotieteiden, maatalous-metsätieteiden, elintarviketieteiden ja kasvatustieteiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15-30 op 

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Visa Heinonen  

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuudessa perehdytään ajankohtaiseen kulutustutkimukseen sekä kulutuksen, talouden, politiikan, teknologian ja palveluyhteiskunnan arkisiin kenttiin, joilla kuluttajat toimivat. Kulutusta tutkittaessa avautuvat esimerkiksi kestävyyden, tasa-arvon ja demokratian kysymykset, joita voidaan tarkastella laadullisella ja määrällisellä tutkimusotteella sekä niitä yhdistäen. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kattava kuva  kulutustutkimuksen ajankohtaisista suuntauksista ja lähitulevaisuuden tutkimustarpeista sekä käsitys kuluttajien roolista muuttuvassa taloudessa ja yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää kulutukseen liittyviä muutoksia ja kykenee siirtämään oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.  Opiskelija osaa opintokokonaisuuden suoritettuaan soveltaa ja arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja keskustelua kulutuksesta.


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

SOSK-208 Näkökulmia kulutustutkimukseen (5 op, ks. kandiohjelma)

SOSM-KY302 Kulutustutkimuksen lähestymistavat (5 op)

SOSM-321 Digitaalisen yhteiskunnan rajapinnoilla (5op)

SOSM-322 Politics of Consumption  (5 op)

SOSM-323 Palveluiden ja kaupan muuttuvat rakenteet (5 op)

 Kulutustutkimuksen erityisala  (5 op)


Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa:

EKM-104 Kulutus, markkinat ja yhteiskunta (5 op)


Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa:

EDUM504 Sustainable culinary culture (5 op)


Environmental change and global sustainability (ECGS) – maisteriohjelmassa:

ECGS-201 Perspectives on sustainable consumption (5 op)

ECGS-203 Sustainability in everyday life (5 op)

ECGS-202 Sociotechnical (re)construction of consumer society (5 op)


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

Suomi, ruotsi, englanti

  • No labels