Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Kaupunkitutkimus

2. SOSM-501
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Jani Vuolteenaho

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opiskelija osaa havainnoida ja ymmärtää nykyisiä kaupunkeja ja saa valmiudet arvioida kriittisesti kaupunkien kehitystä. Opiskelija osaa soveltaa yhteiskuntatieteellisen kaupunkintutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja kysymyksiä (kuten segregaatio, gentrifikaatio, asuminen, maankäyttö, kaupunkikulttuuri, kaupunkisuunnittelu, kaupunkien taloudelliset kysymykset ja kaupunkipolitiikka) sekä tuntee kaupunkitutkimuksen keskeiset ajattelijat ja teoriat. Opintokokonaisuus opettaa havainnoimaan ja ymmärtämään nykyisiä kaupunkeja ja kehittää valmiuksia arvioida kriittisesti kaupunkien kehitystä.

Students will be able to observe and understand contemporary cities and have the qualifications necessary to critically evaluate urban development. Students will be able to apply the central concepts and questions (such as segregation, gentrification, housing, land use, urban culture, urban development, urban economic issues and urban policy) of urban studies in social sciences, in addition to which they will be familiar with the field’s central thinkers and theories. The module teaches students to observe and understand contemporary cities and develops the qualifications for critically evaluating urban development.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Kolme seuraavista opintojaksoista:

SOSK-YP211 Social Justice and the City (5 op, ks. kandiohjelma)

SOSM-YP325 The land question and sustainable urban development (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

SOSM-YP326 Kaupunki ja kulttuuri (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

SOSM-YP327 Urban Studies Reading Seminar (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

YMK-3304 Urban Studies in the Global South (5 op, ks. yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma)

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

Suomi, ruotsi, englanti


  • No labels