Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Meritieteen peruskurssi

Grundkurs i oceanografi

Basic Course in Oceanography

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2075

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53541 Meritieteen peruskurssi, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Kurssilla opiskelija saa yleiskuvan siitä mitä aiheita, peruskäsitteitä ja tutkimuskysymyksiä fysikaaliseen meritieteeseen kuuluu sekä mikä niiden merkitys on esimerkiksi ilmaston, meriympäristön ja ihmisten kannalta. 


10. Opintojakson toteutus

Kurssikoe ja pakolliset laskuharjoitukset. Kurssiin osallistuja saa kurssikoeoikeuden kun 1/3 laskuharjoituksista on suoritettu. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikkaa ja matematiikkaa vastaavat tiedot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

Kurssi luo pohjan muille fysikaalisen meritieteen kursseille tai antaa yleistietoa alaa sivuaville opinnoille. Kurssien Virtausilmiöt ja Matemaattiset Apuneuvot I käyminen samanaikaisesti tukee kurssin suorittamista.

13. Opintojakson sisältö

Kurssilla esitellään keskeisimmät asiat seuraavista aiheista:

- fysikaalisen meritieteen historia
- merialueet ja merten topografia
- meriveden fysikaaliset ominaisuudet ja merten suolaisuus- ja lämpötilaolot
- merten lämpötalous, optiikka ja akustiikka
- merten dynamiikka ja aaltoliiketyypit meressä
- merijään ominaisuudet ja esiintyminen
- havaintomenetelmät merellisissä olosuhteissa
- Itämeren fysikaaliset ominaisuudet ja ilmaston muutoksen vaikutukset Itämereen

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentokalvot sekä luentomuistiinpanot.

Oheislukemistoksi suositellaan kirjoja

Myrberg, K.ja Leppäranta, M.2014: Meret– maapallon siniset kasvot. Ursa, 210 s.
Stewart, R. H. 2008: Introduction to Physical Oceanography. http://oceanworld.tamu.edu

Myös seuraaviin kirjoihin on hyödyllistä tutustua:

Myrberg, K., Leppäranta, M. ja Kuosa, H.2006: Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus, Yliopistopaino, 202 s.
Talley L.D., Pickard, G.L., Emery, W.J. and Swift, J.H. 2011: Descriptive Physical Oceanography,Elsevier.

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

Kaksi luentokertaa viikossa, opiskelijan itsenäinen työskentely ja viikoittaiset laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset tarkastetaan harjoituskerroilla ja assistentit pisteyttävät suoritetut tehtävät: yli 1/3 tehdyistä tehtävistä saa lisäpisteitä.  Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

17. Opetuskieli


suomi

 

 

 

 

  • No labels