Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Linnunradan rakenne

Vintergatans struktur

Galactic Structure

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2053

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53925 Linnunradan rakenne, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Osaa määritellä tähtien etäisyyksiä ja nopeuksia Linnunradassa. Opiskelija ymmärtää tähtienvälisen aineen vaikutukset havaintoihin, sekä osaa
soveltaa stellaaristatistiikkaa yksinkertaisiin ongelmiin. Opiskelija osaa kuvata Linnunradan yleisrakennetta ja ymmärtää sekä Linnunradan kiekon, että
halon erikoispiirteet. Opiskelija osaa mallintaa tähtien ratoja Linnunradassa ja pystyy kuvaamaan Linnunradan globaalia dynamiikkaa. Opiskelija ymmärtää
miten pimeää aineen paikallista jakaumaa voi tutkia Linnunradassa havainnoimalla tähtien liikkeitä. Opiskelija osaa kertoa miten Linnunrata on todennäköisesti
syntynyt ja kehittynyt nykyisenkaltaiseksi.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä. Tenttiin osallistuminen edellyttää, että
vähintään kolmasosa laskuharjoitustehtävistä on suoritettu.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Tähtitieteen perusopinnot ja fysiikan perusopinnot. Teoreettisen fysiikan perusopinnot suositeltavia.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Suositellaan 2. tai 3. kolmannen vuoden tähtitieteen opiskelijoille samanaikaisesti muiden tähtitieteen aineopintojen kanssa.

13. Opintojakson sisältö

Linnunradan rakenne: Tähtien etäisyyksien ja nopeuksien määrääminen Linnunradassa. Tähtienvälisen aineen ja ekstinktion vaikutus Linnunradan tutkimiseen. Tähtilaskennat ja
stellaaristatistiikka. Linnunradan yleisrakenne: Kiekko ja avoimet tähtijoukot, Linnunradan halo ja pallomaiset tähtijoukot sekä Linnunradan keskusta ja supermassiivinen
musta aukko.

Linnunradan dynamiikka: Tähtien liikkeet auringon lähiympäristössä. Linnunradan differentiaalirotaatio. Tähtien radat Linnunradassa. Linnunradan massatiheys auringon
lähiympäristössä. Pimeän aineen jakauman määrittäminen tähtien liikkeiden avulla. Linnunradan synty ja kehitys.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin kotisivu: https://wiki.helsinki.fi/display/astjourn/Linnunradan+rakenne

Kotisivulta löytyvä luentomoniste sekä Kurssikirja: H. Scheffler & H. Elsässer: "Physics of the Galaxy and Interstellar medium", Springel Verlag, 1988 

Lisälukemisto:
K. Mattila: Linnunradan rakenne (vanha luentomoniste)
Binney & Merrifield: "Galactic Astronomy", Princeton University Press, 1998

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset,jotka käydään läpi laskuharjoitustilaisuudessa kurssiassistentin johdolla. Laskuharjoitukset palautetaan assistentille joka pisteyttää ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Läpipääsy 1/5 vaatii 43.3% tentin maksimipisteistä, korkein arvosana 5/5 vaatii 86.7% tentin maksimipisteistä. Lopputentistä voi saada maksimissaan 30 pistettä ja laskuharjoituksista voi saada lisäksi yhteensä 6 lisäpistettä ylittämällä vaaditun minimitason, joka on kolmasosa kaikista laskuharjoituspisteistä.


17. Opetuskieli

suomi

 

 

 

 

  • No labels