Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysikaalinen klimatologia

Fysikalisk klimatologi

Physical Climatology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2035

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53628 Fysikaalinen klimatologia , 3 op. 

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samassa periodissa kuin FYS2034 Klimatologian perusteet (2 op). 

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätkaudella (periodi III). 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot maapallon pinnan ja ilmakehän energia- ja vesitaloudesta. Opiskelija osaa arvioida energian ja veden kiertoa laskennallisesti ja tietää, miten niitä mitataan. Opiskelija osaa kertoa menneistä ilmastonvaihteluista ja niiden syistä.


10. Opintojakso toteutus

 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssi suoritetaan laskuharjoituksilla ja kurssikokeella, jotka on mahdollista suorittaa myös osallistumatta lähiopetukseen.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 

Esitietoina vaaditaan Klimatologian perusteet. Suositeltavia ovat myös Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet sekä Ilmakehän termodynamiikka.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

Osaamisen jatkokehittämiseksi suositellaan kursseja Ilmakehän yleinen kiertoliike, Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset sekä Climate change now.

13. Opintojakson sisältö

 

1. Auringonsäteily

2. Lämpösäteily

3. Säteilytase maapallon pinnalla ja ilmakehässä

4. Lämpöolot maaperässä

5. Havaittavan lämmön vuo

6. Haihtuminen ja sidotun lämmön vuo

7. Veden kiertokulku

8. Maapallon pinnan ja ilmakehän lämpötalous

9. Lämpötilan pystyjakauman määräytyminen ilmakehässä

10. Maapallon ilmastohistoriaa

11. Ilmastonvaihtelut energiatalouden kannalta

12. Metsien hävittämisen ja aavikoitumisen vaikutus ilmastoon


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 

Fysikaalinen klimatologia (J. Räisänen, Unigrafia, 2010)


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset sekä tentti. Kurssin kokonaistyömäärä on 81 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 

Arvostelu asteikolla 1-5 loppukokeen (n. 85% pisteistä) ja laskuharjoitusten (n. 15% pisteistä) perusteella.


17. Opetuskieli


suomi

 

 

 

 

  • No labels