Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Klimatologian perusteet

Klimatologins grunder

Introduction to Climatology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2034

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53627 Klimatologian perusteet, 3 op. HUOM! Laajuus uudessa rakenteessa 2 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka vuosi kevätkaudella (periodi III). 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot koko maapallon ja erityisesti Suomen ilmasto-oloista. Opiskelija tuntee keskeiset ilmastomuuttujat ja tärkeimmät niihin vaikuttavat tekijät sekä tietää miten ilmastoja luokitellaan. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa eri alueiden ilmastotietojen käsittelyyn ja laskea niihin liittyviä peruslaskuja.


10. Opintojakso toteutus

 

Kurssiin sisältyy opiskelijan itsenäiseen opiskeluun kannustavia keskustelevia luentoja ja laskuharjoituksia. Laskuharjoitukset tehdään laskuharjoitustilaisuuden aikana. Kurssi suoritetaan tekemällä kotitentti.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 

Kurssi ei edellytä esitietoja.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

Osaamisen jaktokehittämiseksi suositellaan seuraavia opintojaksoja: Fysikaalinen klimatologia, Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset sekä Climate change now. 

13. Opintojakson sisältö

 

1. Ilmasto-oloihin vaikuttavat fysikaaliset ja maantieteelliset tekijät

2. Tärkeimpien ilmastosuureiden jakaumat maapallon pinnalla

3. Ilmastoluokittelujärjestelmät (etenkin Köppen)

4. Suomen ilmasto-olot


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 

Klimatologian perusteita (J. Räisänen ja R. Heino, Unigrafia, 2008)


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

Opiskelijan itsenäinen työskentely, toisilta opiskelijoilta saatava vertaistuki, interaktiiviset tehtävät ja kotitentti.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 

Arvostelu asteikolla 1-5 kotitentin perusteella.


17. Opetuskieli


suomi

 

 

 

 

  • No labels