Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fördjupade studier i journalistik och kommunikation

Studiehelhetens kod

MSV-JK3000

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen journalistik och kommunikation.

Studenter från andra vetenskapsområden och utbildningsprogram har möjligheten att delta i ett antal studieavsnitt som beslutats på förhand i undervisningsplanen.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Efter avlagd lägre högskoleexamen.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

 90 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Professor Jaana Hujanen

Studiehelhetens kunskapsmål

En politices magister med studieinriktningen journalistik och kommunikation har efter avlgd examen:

Kunskap

 • förstår vetenskapsområdets teorier, centrala begrepp och metoder och kan tillämpa dessa på aktuella frågor och i forskning
 • förstår och kan kritiskt granska organisatoriska och strukturella förändringar inom mediesektorn
 • behärskar avancerade arbetsmetoder inom journalistik och kommunikation.

Akademiska färdigheter

 • får fördjupade teoretiska and analytiska redskap för att förstå och kritiskt granska kommunikationens och mediernas roll i samhället och i världen
 • kan tolka forskningsresultat, skriva vetenskaplig text samt bedöma forskningens värde, trovärdighet och etik
 • kan utveckla vetenskapliga forskningsfrågor självständigt med målet att skapa ny kunskap
 • har de teoretiska, begreppsliga och metodologiska färdigheter som förutsätts för studier på högre akademisk nivå.

Interaktionsförmåga

 • har förmåga att verka i ledande ställning i sådana uppdrag och positioner som förutsätter specialiserad kompetens inom journalistik och kommunikation
 • har god förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt.

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • har beredskap för livslångt lärande och utveckling av sin professionalitet
 • har förmågan att utveckla professionella miljöer inom journalistik och kommunikation.

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet.

Studiehelhetens innehåll

Inom magisterstudierna i Journalistik och kommunikation undervisas bland annat områdena datajournalistik, redaktionellt arbete och berättande journalistik, propaganda och politisk kommunikation, kulturell och etnisk mångfald samt genus i medier. Studerande har därtill möjlighet att avlägga vissa studieavsnitt från andra magisterprogram vid Statsvetenskapliga fakulteteten (Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma PVM och det internationella magisterprogrammet Global Politics and Communication GPC).

Examensstrukturen:

 • Gemensamma studier för programmet, 10 studiepoäng
 • Fördjupade studier i journalistik och kommunikation, 50 studiepoäng
 • Magisteravhandling, 30 studiepoäng
 • Arbetslivsorienterade studier, 5-10 studiepoäng
 • Valfria studier, 20-25 studiepoäng

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de fördjupade studierna utgörs av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. Betyget i magisteravhandlingen beaktas inte i bedömningen.

Undervisningsspråk

Svenska och engelskaFördjupade studier i socialt arbete

Studiehelhetens kod

MSV-SA3000

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen socialt arbete. Studenter från andra vetenskapsområden och utbildningsprogram har möjligheten att delta i ett antal studieavsnitt som beslutats på förhand i undervisningsplanen.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Efter avlagd lägre högskoleexamen.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

90 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Professorn i socialt arbete vid statsvetenskapliga fakulteten

Studiehelhetens kunskapsmål

En politices magister med studieinriktningen socialt arbete har efter avlagd examen:

Kunskap

 • Efter avslutade magisterstudier känner studeranden till socialarbetets kunskapsbas, disciplin och teoretiska utgångspunkter och förmår analysera sociala fenomen och problem utgående från samhällsvetenskapliga begrepp.

Akademiska färdigheter

 • Studeranden kan tillämpa olika forskningsmetoder och självständigt genomföra empiriska studier speciellt som stöd för utveckling av den professionella praktiken.

Interaktionsförmåga

 • Studeranden har god insikt i lokala och globala frågor och kan främja mänskliga rättigheter. Studeranden kan efter avlagda studier verka i samarbete med klienter och andra centrala aktörer med krävande uppgifter som förutsätter etiska omdömen.

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • Studeranden kan arbeta som sakkunnig och med ledande arbetsuppgifter och har kompetens att verka som behörig socialarbetare.

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet.

Studiehelhetens innehåll

Socialt arbete fokuserar på samspelet mellan samhällets utveckling, människors vardagliga förutsättningar och hur människors livssituation kan förbättras. Fokus inom forskning och undervisning i programmet är på barn, ungdom integrations- och mångfaldsfrågor. Särskilt betonas socialarbetes praktik och yrkeskunskap. Inom strukturellt socialt arbete ligger tyngdpunkten på fattigdoms- och ojämlikhetsfrågor.

Examensstrukturen:

 • Gemensamma studier för programmet, 10 studiepoäng
 • Fördjupade studier i socialt arbete, 50 studiepoäng
 • Magisteravhandling, 30 studiepoäng
 • Arbetslivsorienterade studier, 10 studiepoäng
 • Valfria studier, 20 studiepoäng

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de fördjupade studierna i socialt arbete utgörs av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. Betyget i magisteravhandlingen beaktas inte i bedömningen.

Undervisningsspråk

Svenska och engelskaFördjupade studier i socialpsykologi

Studiehelhetens kod

MSV-SP3000

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen socialpsykologi.

Studenter från andra vetenskapsområden och utbildningsprogram har möjligheten att delta i ett antal studieavsnitt som beslutats på förhand i undervisningsplanen.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Efter avlagd lägre högskoleexamen.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

90 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Professor Jan-Erik Lönnqvist

Studiehelhetens kunskapsmål

En politices magister med studieinriktningen socialpsykologi har efter avlagd examen:

Kunskap

 • en djup förståelse för och redskap att kunna analysera och utveckla samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • fördjupad kunskap om centrala teorier och begrepp i socialpsykologi
 • en fördjupad förmåga att tillämpa socialpsykologisk teori i praktiken/arbetslivet

 Akademiska färdigheter

 • en förmåga att utföra socialpsykologisk forskning
 • en fördjupad förmåga att tillämpa socialpsykologiska metoder
 • förmågan att producera vetenskaplig text på fördjupad nivå och delta i vetenskapliga debatter
 • en mycket god förmåga att analysera sociala och samhälleliga fenomen på ett kritiskt och reflexivt sätt
 • utvecklat en expertidentitet inom det socialpsykologiska fältet/din studieinriktning

Interaktionsförmåga

 • en mycket god interaktions- och samarbetsförmåga
 • en förmåga att leda och utveckla verksamheten i smågrupper

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • förmågan att beakta olika etiska frågeställningar och bedöma den egna forskningens och sina egna handlingars samhälleliga konsekvenser
 • förmågan att påverka och förändra samhället i syfte att främja välmående, välfärd och demokrati

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet. 

Studiehelhetens innehåll

Magisterstudierna i socialpsykologi innefattar kurser i gruppdynamik och organisationspsykologi, moral och politisk psykologi, trauma, personlighetsstörningar i social kontext samt socialisation och identitetsproblematik i det senmoderna samhället.

Du kan även avlägga kurser som erbjuds t.ex. inom ramen för den tematiska helheten om ledarskap, Sosiaalitieteiden maisteriohjelma och COS och som behandlar relationer mellan grupper, beteendeförändringar, agentskap och ledarskap.

Examensstrukturen:

 • Gemensamma studier för programmet, 10 studiepoäng
 • Fördjupade studier i socialpsykologi, 50 studiepoäng
 • Magisteravhandling, 30 studiepoäng
 • Arbetslivsorienterade studier, 5-10 studiepoäng
 • Valfria studier, 20-25 studiepoäng

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de fördjupade studierna utgörs av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. Betyget i magisteravhandlingen beaktas inte i bedömningen.

Undervisningsspråk

Svenska och engelskaFördjupade studier i sociologi

Studiehelhetens kod

MSV-SL3000

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen sociologi.

Studenter från andra vetenskapsområden och utbildningsprogram har möjligheten att delta i ett antal studieavsnitt som beslutats på förhand i undervisningsplanen.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Efter avlagd lägre högskoleexamen.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

90 studiepoäng 

Studiehelhetens ansvariga lärare

Professor Elina Oinas

Studiehelhetens kunskapsmål

En politices magister med studieinriktningen sociologi kan efter avlgd examen:

Kunskap

 • analysera och förklara individens sociala livsvillkor och relationer mellan olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället med hjälp av de aktuella sociologiska teorierna
 • identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar

Akademiska färdigheter

 • föra en kritisk diskussion om den sociologiska teoribildningen i allmänhet, samt inom ett valfritt specialområde i synnerhet
 • redogöra för den nyaste empiriska forskningen om ett valfritt fenomen i det globala samhället
 • utnyttja den aktuella kunskapen i sociologi och kan formulera nya relevanta forskningsfrågor

Interaktionsförmåga

 • föra en avancerad diskussion om forskningsmetodologi, samla in och analysera empirisk data och ta en personlig ståndpunkt i etiska och kunskapsteoretiska frågor

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • tillämpa begrepp och analysera fenomen i samhället med de sociologiska verktygen

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet.

Studiehelhetens innehåll

Inom Sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom programmet finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Examensstrukturen:

 • Gemensamma studier för programmet, 10 studiepoäng
 • Fördjupade studier i sociologi, 50 studiepoäng
 • Magisteravhandling, 30 studiepoäng
 • Arbetslivsorienterade studier, 5-10 studiepoäng
 • Valfria studier, 20-25 studiepoäng

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de fördjupade studierna utgörs av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. Betyget i magisteravhandlingen beaktas inte i bedömningen.

Undervisningsspråk

 Svenska och engelskaFördjupade studier i statskunskap med förvaltning

Studiehelhetens kod

MSV-SF3000

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen statskunskap med förvaltning.

Studenter från andra vetenskapsområden och utbildningsprogram har möjlighet att delta i ett antal studieavsnitt som beslutats på förhand.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Efter avlagd lägre högskoleexamen.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

90 studiepoäng 

Studiehelhetens ansvariga lärare

 Professor Åsa von Schoultz

Studiehelhetens kunskapsmål

En politices magister med studieinriktningen statskunskap med förvaltning har efter avlagd examen:

Kunskap

 • en fördjupad förståelse för och redskap att kunna analysera värden, normer och strukturer som påverkar politiska processer och deras utfall
 • fördjupad kunskap om centrala teorier och begrepp på det statsvetenskapliga området
 • en fördjupad förmåga att tillämpa statsvetenskaplig teori i praktiken/arbetslivet

Akademiska färdigheter

 • en förmåga att utföra statsvetenskaplig forskning
 • en fördjupad förmåga att tillämpa statsvetenskapliga metoder
 • en förmåga att producera vetenskaplig text på fördjupad nivå och delta i vetenskapliga debatter
 • en mycket god förmåga att analysera samhälleliga fenomen på ett kritiskt och reflexivt sätt
 • utvecklat en expertidentitet inom det statsvetenskapliga fältet/din studieinriktning

Interaktionsförmåga

 • en mycket god interaktions- och samarbetsförmåga för att påverka politiska processer
 • en förmåga att leda, utvärdera och utveckla verksamheten i kommuner, statliga institutioner och övernationella organ samt i organisationer inom den tredje sektorn och näringslivet

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • en förmåga att beakta olika etiska frågeställningar och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ i politiken
 • en förmåga att påverka och bidra till att utveckla nya former av organisering och problemlösning i samhället

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet. 

Studiehelhetens innehåll

Magisterstudierna i statskunskap med förvaltning innefattar särskilt kurser i politikens och förvaltningens teori, demokratins analysinriktningar, politisk kommunikation och det strategiska handlande i politiken. Kurserna ger en fördjupad förmåga att analysera politiska processers dynamik och utfall samt utvecklade färdigheter för att bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ i komplexa organisatoriska sammanhang.

Du kan även avlägga den tematiska helheten ledarskap samt angivna kurser som erbjuds av magisterprogrammet Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (PVM) och Global Politics and Communication (GPC) vid statsvetenskapliga fakulteten.

Examensstrukturen:

 • Gemensamma studier för programmet, 10 studiepoäng
 • Fördjupade studier i statskunskap med förvaltning, 50 studiepoäng
 • Magisteravhandling, 30 studiepoäng
 • Arbetslivsorienterade studier, 5-10 studiepoäng
 • Valfria studier, 20-25 studiepoäng

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de fördjupade studierna utgörs av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. Betyget i magisteravhandlingen beaktas inte i bedömningen.

Undervisningsspråk

Svenska och engelskaFördjupade studier för lärare i samhällslära

Studieavsnittets kod

MSV-SHL300

Studiehelhetens valfrihet

Studieavsnittet kan avläggas av de studenter som har blivit tilldelad en magisteroption till studieinriktningen.

För att kunna anhålla om en option ska studenten:

 1. ha som huvudsakligt studieinriktning i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper statskunskap med förvaltning eller sociologi
 2. ha avlagt helheten i samhällslära som andra undervisningsämne KSV-SHL560
 3. ha sökt in och blivit beviljad en studierätt till pedagogiska studier för lärare vid Helsingfors universitet.

Studiehelheten nivå

Magisternivå=högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Efter kandidatexamen i statskunskap med förvaltning eller sociologi.

När studiehelheten ordnas

Studiehelheten ordnas varje läsår. Undervisningen i studiehelheten ordnas enligt undervisningsprogrammet som fastställs årligen.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

60 sp

Studiehelhetens ansvariga lärare

Professor Åsa von Schoultz (statskunskap med förvaltning) och professor Elina Oinas (sociologi)

Studieavsnittets kunskapsmål

En politices magister med studieinriktningen lärare i samhällslära har efter avlagd examen:

BESLUTAS VID FAKULTETEN

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen i sociologi eller statskunskap med förvaltning samt avlagd studiehelhet i samhällslära som andra undervisningsämne.

Studieavsnittets innehåll

BESLUTAS VID FAKULTETEN

 • Gemensamma obligatoriska studier, 5 sp
 • Obligatoriska studier i sociologi eller statskunskap med förvaltning, 10 sp
 • Obligatoriska studier i samhällsvetenskaper, 45 sp
 • Pedagogiska studier för lärare, 60 sp

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de fördjupade studierna utgörs av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. Betyget i magisteravhandlingen beaktas inte i bedömningen. De pedagogiska studierna räknas skilt från de fördjupade studierna.

Undervisningsspråk

Svenska och engelskaArbetslivsorienterade studier

Studiehelhetens kod

MSV-600

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen journalistik och kommunikation, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning.

Studenter med studieinriktningen socialt arbete avlägger helheten MSV-SA600 Arbetslivsorienterade studier i socialt arbete.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Under magisterstudierna.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

5-10 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Universitetslektorn i kommunikation Camilla Haavisto.

Studiehelhetens kunskapsmål

En student som avlagt studiehelheten har följande kunskaper och färdigheter.

Kunskap

 • studenten kan identifiera sin expertidentitet och förverkliga den på ett ansvarsfullt och kreativt sätt i det föränderliga arbetslivet
 • har beredskap att utveckla sin kompetens och anpassa sitt kunnande för olika karriärsalternativ, samt att utveckla sina arbetslivsrelaterade nätverk för att stärka de egna möjligheterna till sysselsättning och framgång

Akademiska färdigheter

 • studenten har förmåga att tillämpa akademiska kompetenser och teoretiskt kunnande i andra miljöer – och vice versa – till exempel i samband med problemförståelse och nyskapande verksamhet

Interaktionsförmåga

 • studenten förstår vad som avses med situationsanpassad och ansvarsfull kommunikation och kan tillämpa dessa principer i arbetsmoment som utförs tillsammans med andra, både i fysiska och webbaserade miljöer

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • studenten kan identifiera förändringsbehov och komplexa problem inom olika typer av miljöer i arbetslivet
 • studenten kan självständigt och i samarbete med andra åtgärda förändringsbehov och lösa komplexa problem genom att utveckla verktyg och modeller för att täcka diverse aktörers och institutioners behov, att göra detta med tanke på jämställdhet, likvärdighet och delaktighet, samt att på reflexivt vis utvärdera resultaten av dessa insatser

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet. 

Studiehelhetens innehåll

Studiehelhetens struktur. Alla studieavsnitt är valfria och studenterna avlägger 5-10 sp.

 • VALT-601M Arbetslivsprojekt, 5-10 sp
 • MSV-602 Arbetspraktik, 5-10 sp
 • VALT-603M Förenings- och frivilligverksamhet, 5 sp
 • MSV-LJ202 Tillämpat ledarskap I, 5 sp

 • MSV-JK602 Redaktionellt arbete, 5 sp

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de arbetslivsorienterade studierna utgörs av det medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5.

Undervisningsspråk

Svenska, engelska eller finskaArbetslivsorienterade studier i socialt arbete

Studiehelhetens kod

MSV-SA600

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är obligatorisk för studenter i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med studieinriktningen socialt arbete.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Under magisterstudierna.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

10 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

??

Studiehelhetens kunskapsmål

En student som avlagt studiehelheten har följande kunskaper och färdigheter.

Kunskap

 • Studenten kan identifiera sin expertidentitet och förverkliga den på ett ansvarsfullt och kreativt sätt i oväntade situationer och föränderliga miljöer i samhället och inom olika organisationer
 • Studenten har beredskap att utveckla nya insikter i sin egen kompetens och om möjliga karriärsalternativ, samt att utveckla sitt arbetslivsrelaterade nätverk för att stärka sina egna möjligheter att hitta en arbetsplats eller att starta ett eget företag.

Akademiska färdigheter

 • Studenten har färdighet i att planera hur man kan använda kunskap inom det egna vetenskapsområdet för att lösa aktuella situationer och problem i samhället och inom organisationer

Interaktionsförmåga


Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • Studenten har färdigheter i att på ett ansvarsfullt och etiskt sätt söka lösningar på komplexa problem i arbetslivet, särskilt sådana lösningar som främjar jämställdhet och aktörskap i samhället och inom organisationer samt att bedöma resultaten av dessa insatser
 • Studenten har färdigheter att vara en ansvarsfull medlem av en arbetsgrupp samt att självständigt arbeta som sakkunnig inom sitt vetenskapsområde

Tidigare studier eller kunskaper

Kandidatexamen eller genomförda ämnesstudier i vetenskapsområdet. 

Studiehelhetens innehåll

Helheten består av:

 • SOSM-ST601 Praktikforskning i socialt arbete II
 • MSV-SA602 Mångfacetterat samarbete inom social- och hälsovården

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för de arbetslivsorienterade studierna utgörs av det medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. 

Undervisningsspråk

SvenskaTematisk studiehelhet: Migration and Ethnic Relations

Module code

MSV-ME515, MSV-ME525, MSV-ME535

Module status: Compulsory or optional

The module is optional and can be completed by students at the University of Helsinki.

Module level

Masters's level/ EQF-level 7

Recommended time/stage of studies for completion

During the masters studies.

Term/teaching period when the module will be offered

The module is organised every year.

Scope of the module in credits

15, 25 or 35 credits

Teacher coordinating the module

Professor Suvi Keskinen

Module learning outcomes

The goal of the study module is that the student can:

 • Understand and critically reflect on current debates on ethnic relations, migration and (anti-)racism.
 • Understand and critically examine the dynamics in ethnic relations and racism, as well as the causes and consequences of international migration.
 • Critically review the ideologies embedded in and the implementation of multicultural and integration policies in the Nordic welfare states and their impact on different groups in society.

Prerequisities

Bachelor's exam.

Module content

 • MSV-ME301 Introduction to Migration, Ethnicity and (Anti-)Racism (5 sp)
 • MSV-ME302 Current Research in the Field of Ethnic Relations (5 sp)
 • MSV-ME303 Advanced Specialized Course in Ethnic Relations (5 sp)
 • MSV-ME304 Dystopic Diversity? Narrating Migration in Populist Mobilization (5 sp)
 • MSV-ME305 Lingustic minorities and interlinguistic communication, with a special focus on Swedish in Finland (5 sp)
 • MSV-ME310 Thematic Seminar in Ethnic Relations (5 sp)
 • MSV-SL305 Immigration and International Migration (5 sp)
 • MSV-SL307 Post-colonial Theories (5sp)
 • MSV-SL308 Gender and Race (5 sp)

Module grading

The grade for the module is the average of the individual courses. Assessment scale 0-5.

Language of instructions

EnglishTematisk studiehelhet: Ledarskap/ Johtaminen

Ledarskap (15 sp)

Studiehelhetens kod

MSV-LJ515, MSV-LJ515M

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är valfri

Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik (KK/PeK)
 • Magisterprogrammet i pedagogik (KM/PeM)
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)
 • Doktorand programmet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY)
 • Öppna universitetet

Studiehelheten kan inkluderas antingen i kand- eller i magistersexamen.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

eller

Kandidatnivå=Lägre högskoleexamen/ EQF-nivå 6

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Under magister- eller kandidatstudierna.

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

15 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning Sebastian Godenhjelm

Studiehelhetens kunskapsmål

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska ha:

 • en förståelse för olika begrepp, teorier och betydelser inom organisationsforskning
 • utvecklat synvinklar till ledarskap ur olika perspektiv
 • redskap för att studera ledarskapets karaktär, betydelse och utveckling
 • förutsättningar att tillämpa kunskaperna i form av ett specialiseringsarbete

Tidigare studier eller kunskaper

Vissa av de valfria studieavsnitten kräver avlagd kandidatexamen.

Studiehelheten kan inkluderas antingen i kand- eller i magistersexamen.

Studiehelhetens innehåll

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter.

OBS! Vissa studieavsnitt har begränsat antal platser och arrangeras eventuellt inte varje år. Den tematiska helheten ledarskap kan avläggas t.o.m. den 31.7.2023, varefter inga studieavsnitt kan registreras inom denna helhet.

Obligatoriska studieperioder

Undervisningen ges av den Tematiska helheten i ledarskap / Öppna universitetet

 • MSV-LJ201/AYMSV-LJ201 Introduktion till ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, svenska)

MSV-LJ515: Valfria studieperioder för studenter på kandidatnivå eller studenter från Öppna universitetet:

Välj två av följande valfria studieperioder:

Undervisningen ges av den Tematiska helheten i ledarskap (MSV)

 • MSV-LJ302 Ledning av tjänsteproduktionen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ303 Ledning av samarbete i nätverksekonomin, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ305 Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, svenska, engelska)
 • MSV-LJ202 Tillämpat ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, Svenska)

Undervisningen ges av Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)

Undervisningen arrangeras av Öppna universitetet / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

MSV-LJ515M: Valfria studieperioder för studenter på magisternivå:

Välj två valfria studieperioder av följande:

Undervisningen ges av den Tematiska helheten i ledarskap (MSV)

 • MSV-LJ302 Ledning av tjänsteproduktionen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ303 Ledning av samarbete i nätverksekonomin, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ305 Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, svenska, engelska)
 • MSV-LJ202 Tillämpat ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, Svenska)

Undervisningen ges av Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)

 • MSV-SF302 Strategiskt handlande i politiken, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • MSV-SP302 Work and Organizational Psychology III: Power, Diversity and Equality, 5 sp (Undervisningsspråk: Engelska)
 • MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovård (Undervisningsspråk: Svenska)
 • SOTE-325 Ledarskap inom nordisk social- och hälsovård, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska, finska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)

 • SPT-376 Genus, mångfald och ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)

 • TUM-T3232 Samarbetets etik, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i pedagogik (KM)

 • EDUM039 Educational leadership, 5 sp (Undervisningsspråk: Engelska)

 Undervisningen arrangeras av Öppna universitetet / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

I studiehelheten kan också inkluderas andra studieavsnitt enligt ansvarslärarens rekommendation.

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för helheten utgörs av medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5.

Undervisningsspråk

Svenska, finska och/eller engelskaJohtaminen  (15 op)

Opintokokonaisuuden koodi

MSV-LJ515, MSV-LJ515M

Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus kuuluu valinnaisiin opintoihin

Opintokokonaisuus on avoinna seuraaville opinto-ohjelmille:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM)
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)
 • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)
 • Avoin yliopisto

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.

Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

tai

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Maisteri- tai kandidaattiopintojen aikana

Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuus järjestetään joka vuosi.

Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 opintopistettä

Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Valtio-opin yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelm

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • ymmärrys organisaatiotutkimuksen eri käsitteistä, teorioista ja merkityksistä
 • näkökulmia johtamiseen eri viitekehyksissä
 • välineitä johtamisen luonteen, merkityksen ja kehittämisen tutkimiseen
 • edellytykset soveltaa saavutettu johtamistieto erikoistyön muodossa

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Osassa valinnaisista opintojaksoista vaatimuksena on suoritettu kandidaatintutkinto

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.


Opintokokonaisuuden sisältö

Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa. Johtaminen on keskeinen osa jokaisen organisaation toimintaa ja siitä tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Samaan aikaan aikamme suuret yhteiskunnalliset haasteet, kuten globaalit, ekologiset ja taloudelliset ongelmat asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia ja korostavat johtamisen merkitystä.

Johtamiseen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi uusien organisointitapojen ja teknologioiden esiintulo, valtioiden rajat ylittävän toiminnan lisääntyminen, julkisen ja yksityisen toiminnan aiempaa vähemmän selkeät rajanvedot, kulttuurien monimuotoistuminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat paitsi haastaneet perinteisiä käsityksiä johtamisesta myös nostaneet esiin tarpeen aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle ymmärrykselle johtamisesta.

Yliopistoista valmistuvat opiskelijat tulevat kohtaamaan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä päivittäin – joko itse johtajina tai muuten läheisessä suhteessa johtamiseen.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

HUOM! Tietyissä opintojaksoissa on rajallisesti paikkoja eikä opetusta välttämättä järjestetä joka vuosi. Johtamisen opintokokonaisuuden tutkintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2023 asti. Opintokokonaisuutta ei voi suorittaa eikä rekisteröidä tämän jälkeen.

 

Pakolliset opintojaksot

Opetuksesta vastaa johtamisen temaattinen opintokokonaisuus / Avoin yliopisto

 • MSV-LJ201/AYMSV-LJ201 Johdatus johtamiseen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)


MSV-LJ515: Valinnaiset opintojaksot kanditason opiskelijoille tai Avoimen yliopiston opiskelijoille:

Valitse kaksi seuraavista opintojaksoista:

Opetuksesta vastaa johtamisen temaattinen opintokokonaisuus (MSV)

 • MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ303 Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ305 HY:ssä tai muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi, englanti)
 • MSV-LJ202 Johtamisen soveltaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Opetuksesta vastaa Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)

Opetuksesta vastaa Avoin yliopisto / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

MSV-LJ515M: Valinnaiset opintojaksot maisteritason opiskelijoille:

Valitse kaksi seuraavista opintojaksoista:

Opetuksesta vastaa johtamisen temaattinen opintokokonaisuus (MSV)

 • MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ303 Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ305 HY:ssä tai muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi, englanti)
 • MSV-LJ202 Johtamisen soveltaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Opetuksesta vastaa Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)

Opetuksesta vastaa Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)

 • MSV-SF302 Strategiskt handlande i politiken (Opetuskieli: Ruotsi)
 • MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovård, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • MSV-SP302 Work and Organizational Psychology III: Power, Diversity and Equality, 5 op (Opetuskieli: Englanti)
 • SOTE-325 Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen Pohjoismaissa, 5 op, (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Opetuksesta vastaa Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)

 • SPT-376 Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

Opetuksesta vastaa Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)

 • TUM-T3232 Yhteistoiminnan etiikka, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

Opetuksesta vastaa Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM)

 • EDUM039 Educational leadership, 5 op (Opetuskieli: Englanti)

Opetuksesta vastaa Avoin yliopisto / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

Opintokokonaisuuteen voi myös vastuuopettajan suosituksesta sisältyä muita opintojaksoja

Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden loppuarvosana koostuu suoritettujen opintojaksojen keskiarvosta.

Opetuskieli

Ruotsi, suomi ja/tai englantiLedarskap (25 sp)

Studiehelhetens kod

MSV-LJ525, MSV-LJ525M

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är valfri

Studiehelheten är öppen för studerande från följande utbildningsprogram:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)
 • Kandidatprogrammet i pedagogik (KK/PeK)
 • Magisterprogrammet i pedagogik (KM/PeM)
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)
 • Doktorand programmet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY)
 • Öppna universitetet

Studiehelheten kan inkluderas antingen i kand- eller i magistersexamen.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

eller

Kandidatnivå=Lägre högskoleexamen/ EQF-nivå 6

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Under magister- eller under kandidatstudierna

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

25 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning Sebastian Godenhjelm

Studiehelhetens kunskapsmål

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska ha:

 • en god förståelse för olika begrepp, teorier och betydelser inom organisationsforskning
 • utvecklat synvinklar till ledarskap ur ett brett mångvetenskapligt perspektiv
 • redskap för att studera och analysera ledarskapets karaktär, betydelse och utveckling
 • färdigheter att tolka och reflektera över ledarskap och organisationsledning ur ett kulturellt, ekonomiskt, samhälleligt och politiskt perspektiv
 • förutsättningar att tillämpa kunskaperna i form av ett specialiseringsarbete.

Tidigare studier eller kunskaper

Vissa av de valfria studieavsnitten kräver avlagd kandidatexamen

Studiehelheten kan inkluderas antingen i kand- eller i magistersexamen.

Studiehelhetens innehåll

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Frågor som berör ledarskap har förändrats under de senaste decennierna. Frammarschen av nya organiseringsformer och teknologier, gränsöverskridande verksamhet, oklara gränsdragningar mellan offentlig-privat verksamhet, kulturell diversitet och växelverkan har inte bara utmanat traditionella uppfattningar av ledarskap. De har också betonat betydelsen av mångsidigare och bredare förståelse av ledarskap.

Utexaminerade studenter kommer dagligen att mötas med frågor som berör ledarskap antingen som ledare eller i nära kontakt med ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter.

OBS! Vissa studieavsnitt har begränsat antal platser och arrangeras eventuellt inte varje år. Den tematiska helheten ledarskap kan avläggas t.o.m. den 31.7.2023, varefter inga studieavsnitt kan registreras inom denna helhet.

Obligatoriska studieperioder

Undervisningen ges av den Tematiska helheten i ledarskap / Öppna universitetet

 • MSV-LJ201/AYMSV-LJ201 Introduktion till ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, Svenska)

MSV-LJ525: Valfria studieperioder för studenter på kandidatnivå eller studenter från Öppna universitetet:

Välj fyra av följande valfria studieperioder:

Undervisningen ges av den Tematiska helheten i ledarskap (MSV)

 • MSV-LJ302 Ledning av tjänsteproduktionen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ303 Ledning av samarbete i nätverksekonomin, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ305 Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, Svenska, Engelska)
 • MSV-LJ202 Tillämpat ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, Svenska)

Undervisningen ges av Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP302 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)

Undervisningen arrangeras av Öppna universitetet / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

I studiehelheten kan också inkluderas andra studieavsnitt enligt ansvarslärarens rekommendation.

MSV-LJ525M: Valfria studieperioder för studenter på magisternivå:

Välj fyra valfria studieperioder av följande:

Undervisningen ges av den Tematiska helheten i ledarskap (MSV)

 • MSV-LJ302 Ledning av tjänsteproduktionen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ303 Ledning av samarbete i nätverksekonomin, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)
 • MSV-LJ305 Ledarskapsstudier som avlagts vid HU eller andra universitet, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, svenska, engelska)
 • MSV-LJ202 Tillämpat ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska, Svenska)

Undervisningen ges av Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)

 • MSV-SF302 Strategiskt handlande i politiken, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska)
 • MSV-SP302 Work and Organizational Psychology III: Power, Diversity and Equality, 5 sp (Undervisningsspråk: Engelska)
 • MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovård (Undervisningsspråk: Svenska)
 • SOTE-325 Ledarskap inom nordisk social- och hälsovård, 5 sp (Undervisningsspråk: Svenska, finska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i genusvetenskap (SPT)

 • SPT-376 Genus, mångfald och ledarskap, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning (TUM)

 • TUM-T3232 Samarbetets etik, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

Undervisningen ges av Magisterprogrammet i pedagogik (KM)

 • EDUM039 Educational leadership, 5 sp (Undervisningsspråk: Engelska)

 Undervisningen arrangeras av Öppna universitetet / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 sp (Undervisningsspråk: Finska)

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för helheten utgörs av medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5.

Undervisningsspråk

Svenska, finska och/eller engelskaJohtaminen (25 op)

Opintokokonaisuuden koodi

MSV-LJ525, MSV-LJ525M

Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus kuuluu valinnaisiin opintoihin

Opintokokonaisuus on avoinna seuraaville opinto-ohjelmille:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)
 • Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK)
 • Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM)
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)
 • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)
 • Avoin yliopisto

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.

Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

tai

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Maisteri- tai kandidaattiopintojen aikana

Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuus järjestetään joka vuosi.

Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

25 opintopistettä

Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Valtio-opin yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelm

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • hyvä ymmärrys organisaatiotutkimuksen eri käsitteistä, teorioista ja merkityksistä
 • kehittyneitä näkökulmia johtamiseen laajassa monitieteellisessä viitekehyksessä
 • välineitä johtamisen luonteen, merkityksen ja kehittämisen tutkimiseen ja analysoimiseen
 • valmius tulkita ja reflektoida johtamista ja johdettavia organisaatioita osana kulttuuria, taloutta, yhteiskuntaa ja poliittisia yhteisöjä
 • edellytykset soveltaa saavutettu johtamistieto erikoistyön muodossa

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Osassa valinnaisista opintojaksoista vaatimuksena on suoritettu kandidaatintutkinto

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.

Opintokokonaisuuden sisältö

Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa. Johtaminen on keskeinen osa jokaisen organisaation toimintaa ja siitä tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Samaan aikaan aikamme suuret yhteiskunnalliset haasteet, kuten globaalit, ekologiset ja taloudelliset ongelmat asettavat johtamiselle uusia vaatimuksia ja korostavat johtamisen merkitystä.

Johtamiseen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi uusien organisointitapojen ja teknologioiden esiintulo, valtioiden rajat ylittävän toiminnan lisääntyminen, julkisen ja yksityisen toiminnan aiempaa vähemmän selkeät rajanvedot, kulttuurien monimuotoistuminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat paitsi haastaneet perinteisiä käsityksiä johtamisesta myös nostaneet esiin tarpeen aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle ymmärrykselle johtamisesta.

Yliopistoista valmistuvat opiskelijat tulevat kohtaamaan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä päivittäin – joko itse johtajina tai muuten läheisessä suhteessa johtamiseen.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

HUOM! Tietyissä opintojaksoissa on rajallisesti paikkoja eikä opetusta välttämättä järjestetä joka vuosi. Johtamisen opintokokonaisuuden tutkintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2023 asti. Opintokokonaisuutta ei voi suorittaa eikä rekisteröidä tämän jälkeen.

Pakolliset opintojaksot

Opetuksesta vastaa johtamisen temaattinen opintokokonaisuus / Avoin yliopisto

 • MSV-LJ201/AYMSV-LJ201 Johdatus johtamiseen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Valinnaiset opintojaksot kanditason opiskelijoille tai Avoimen yliopiston opiskelijoille:

Valitse neljä seuraavista opintojaksoista:

Opetuksesta vastaa johtamisen temaattinen opintokokonaisuus (MSV)

 • MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ303 Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ305 HY:ssä tai muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi, englanti)
 • MSV-LJ202 Johtamisen soveltaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Opetuksesta vastaa Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)

Opetuksesta vastaa Avoin yliopisto / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op (FI) (Opetuskieli: Suomi)

Valinnaiset opintojaksot maisteritason opiskelijoille:

 Valitse neljä seuraavista opintojaksoista:

Opetuksesta vastaa johtamisen temaattinen opintokokonaisuus (MSV)

 • MSV-LJ302 Palvelujen johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ303 Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa, 5 op (Opetuskieli: Suomi)
 • MSV-LJ305 HY:ssä tai muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi, englanti)
 • MSV-LJ202 Johtamisen soveltaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)

Opetuksesta vastaa Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)

 • KSV-SF204 Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP203 Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)
 • KSV-SP213 Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa och digitalisering, 5 op (Opetuskieli: Ruotsi)

Opetuksesta vastaa Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)

 • MSV-SF302 Strategiskt handlande i politiken (Opetuskieli: Ruotsi)
 • MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovård, 5 op (Opetuskieli: Suomi, ruotsi)
 • MSV-SP302 Work and Organizational Psychology III: Power, Diversity and Equality, 5 op (Opetuskieli: Englanti)
 • SOTE-325 Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen Pohjoismaissa, 5 op, (Opetuskieli: Ruotsi, suomi)

Opetuksesta vastaa Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)

 • SPT-376 Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

Opetuksesta vastaa Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)

 • TUM-T3232 Yhteistoiminnan etiikka, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

Opetuksesta vastaa Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM)

 • EDUM039 Educational leadership, 5 op (Opetuskieli: Englanti)

Opetuksesta vastaa Avoin yliopisto / Politiikan ja viestinnän kandidaattiohjelma (POLVI)

 • AYPVK-V207 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op (Opetuskieli: Suomi)

Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden loppuarvosana koostuu suoritettujen opintojaksojen keskiarvosta.

Opetuskieli

Ruotsi, suomi ja/tai englantiTematisk studiehelhet: Genusstudier

Studiehelhetens kod/ Module code

MSV-GS515, MSV-GS525, MSV-GS535

Är studiehelheten obligatorisk/valfri/ Module status: Compulsory or optional

Studiehelheten är valfri och kan avläggas av studenter vid Helsingfors universitet.

The module is optional and can be completed by students at the University of Helsinki.

Studiehelhetens nivå/ Module level

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Masters's level/ EQF-level 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras/ Recommended time/stage of studies for completion

Under magisterstudierna

During the masters studies

När studiehelheten ordnas – termin/period/ Term/teaching period when the module will be offered

Studiehelheten ordnas varje läsår.

The module is organised every year.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng/ Scope of the module in credits

15/25/35 studiepoäng

15, 25 or 35 credits

Studiehelhetens ansvariga lärare/ Teacher coordinating the module

Professor Elina Oinas

Studiehelhetens kunskapsmål/ Module learning outcomes

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

 • föra en kritisk diskussion om den aktuella teoribildningen i den genusvetenskapliga forskningen i samhällsvetenskaper, samt i ett valfritt specialområde i synnerhet,
 • redogöra för den nyaste empiriska forskningen om ett valfritt fenomen som berör genus i samhället,
 • utnyttja den aktuella kunskapen i genusvetenskap och kan formulera nya relevanta forskningsfrågor,
 • kan föra en avancerad diskussion om feministisk vetenskapskritik och ta en personlig ståndpunkt i etiska och kunskapsteoretiska frågor,
 • tillämpa begrepp och analysera fenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen.


The goal of the study module is that the student can:

 • identify and critically discuss the central features in contemporary feminist theory in social sciences and analysis in general and in one chosen topic area in particular
 • discuss recent debates around gender in society by applying a chosen theoretical apparatus
 • identify ways in which intersections of ethnicity, race and gender operate in the Nordic societies
 • analyse welfare state practices from a feminist perspective
 • position oneself in the feminist discussions on epistemology and methodology as well as ethics

Tidigare studier eller kunskaper/ Prerequisities

Kandidatexamen i samhällsvetenskaper samt kursen Genus i samhället I eller motsvarande introduktionskurs.

Bachelor's exam and the course Genus i samhället I or an equivalent introductory course.

Studiehelhetens innehåll/ Module content

Studier i genusvetenskap ger färdigheter till att kritiskt granska hur genus görs i samhället och hur olika förståelser om vad som är sant och möjligt förändras och skapas. Du lär dig att förstå och analysera hur kön och sexualitet fungerar i samhället som kulturella och institutionaliserade kategorier. Under studierna diskuteras även hur genus relaterar till andra skillnader, till exempel ålder, klass, etnicitet och ras. Både det privata och det politiska hör till genusstudier: såväl vardagsliv, smak, värderingar, medier, lagstiftning och politiska institutioner kan studeras ur genusperspektiv. På Soc&kom är frågor om globalisering och utveckling särskilt framträdande. Även andra kurser än de som listas nedan kan ingå i helheten. Studenten uppmuntras att söka kurser i hela utbudet på HU, särskilt i magisterprogrammet i genusvetenskap på den humanistiska fakulteten. För att diskutera en lämplig helhet kontakta ansvarspersonen (professorn i sociologi) per epost.


 • MSV-SL301 Genus i samhället II, fördjupad teori 5 sp
 • MSV-SL307 Postkoloniala teorier 5 sp
 • MSV-SL308 Gender and Race 5 sp
 • MSV-SP302 Work and organizational psychology II: Power relations and intersectionality
 • MSV-VP301 Modern barndomsforskning och systemisk barnskyddsarbete
 • MSV-VP302 Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken
 • MSV-JK307 Genus, journalistik och kommunikation II, 5 sp


Gender studies will enable the student to identify, analyze and critically discuss the ways gender and other intersecting differences in society operate. In gender studies different understandings for what is real and possible in societal meaning making, are analysed rather than assumed, with help of contemporary feminist theories in social sciences. How gender and sexuality relate to other differences in society like class, age, ethnicity and race is explored through case studies that integrate the political and the private, the every day and the structural. Studies at Soc&kom focus especially on globalization and development, Nordic societies, welfare state practices and media from a feminist, global perspective. Recent debates around gender in society are studied by applying a chosen theoretical apparatus on empirical cases on for example taste, values, health care, media, law, political institutions and international collaborations in science. The module can comprise also courses that are not listed here: students are encouraged to take Gender studies courses widely from the entire UH, especially the Master's program in Gender Studies in the Faculty of Arts and Humanities. Please contact professor in Sociology to discuss your course selection. 


Hur vitsordet för studiehelheten bildas/ Module grading

Betyget för helheten utgörs av medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 0-5. 

The grade for the module is the average of the individual courses. Assessment scale 0-5.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Swedish and EnglishTematisk studiehelhet: Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd

Studiehelhetens kod

MSV-VP515, MSV-VP525

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är valfri och erbjuds åt studenter från andra program.

Studiehelhetens nivå

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

I början eller i mitten av magisterstudierna. 

När studiehelheten ordnas – termin/period

Studiehelheten ordnas varje läsår.

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

15/25 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Universitetslektorn i socialpolitik och socialt arbete Christian Kroll, Soc&kom.

Studiehelhetens kunskapsmål

Målet med studiehelheten är att studenten kan:

 • Förstå och analysera den nordiska välfärdspolitikens normativa grunder, ideal och aktuella utmaningar, speciellt vad gäller social- och hälsovårdsservicen
 • Förstå och kritiskt granska effekter av olika samhällsförändringar och –åtgärder på människors välfärd, speciellt på olika gruppers marginalisering och annan utsatthet
 • Kritiskt granska implementeringen av och institutionella praktiker inom den nordiska välfärdspolitiken och dess konsekvenser för olika grupper i samhället
 • Behärska olika strategier och lösningsmodeller för att motverka sociala risker och minska social och ekonomisk utsatthet och främja människors välfärd

Tidigare studier eller kunskaper

-

Studiehelhetens innehåll

En gemensam, omfattande välfärdspolitisk modell brukarsedan länge anses vara ett av Nordens främsta kännetecken, och de välfärdspolitiska idéerna och lösningarna påverkar på sätt eller annat de flesta livsområden för invånarna i de nordiska länderna. I internationell jämförelse har välfärdspolitikens utfall ofta varit gynnsamt, men olika välfärdsproblem har trots det funnits, och dagens utveckling tillför nya utmaningar.

Nordisk välfärdspolitik har alltid påverkats av olika internationella idéströmningar och samhälleliga utvecklingsmönster, och de politiska lösningarna man valt när det gäller upplevda samhällsproblem har varierat i de nordiska länderna. Detta gäller också idag, då både betoningen av målsättningarna i, och sättet att styra och förvalta och genomföra välfärdspolitiken enligt en del bedömare kan komma att förändra välfärdspolitiken i grunden.

Syftet med studiehelheten är att ge insikter i den nordiska modellens särdrag, och förmåga att identifiera och kritisk granska den nordiska välfärdspolitikens mål, implementering och utfall genom att i enskilda studieavsnitt bekanta sig med olika välfärdspolitiskt relevanta frågor.
Kunskaper om den nordiska typen av välfärdspolitik och betydelsen av olika typer av vägval gällande välfärdspolitiken är till nytta inom de flesta verksamheter och arbetsuppgifter som syftar till att påverka samhällsutvecklingen - till exempel nationella och internationella organisationer, i ministerier och forskningsinstitut, försäkringsbolag, företag och medier.


 • MSV-SA302 Ojämlikhet och utanförskap, 5sp
 • MSV-SA303 Migration, Welfare States and Institutional Practices, 5 sp
 • MSV-SF303 Politikens utfall: implementering, utvärdering och granskning, 5 sp
 • MSV-VP301 Systemiskt barndomsperspektiv i barnskyddsarbete, 5sp
 • MSV-VP302 Jämställdhetsperspektiv i socialpolitiken, 5sp
 • MSV-VP303 Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema I, (urval kurser) 5 sp
 • MSV-VP304 Aktuella välfärdspolitiska frågor, tema II (urval kurser) 5 sp
 • The Welfare State, 5 sp (CENS)

I studiehelheten kan ingå övriga studieavsnitt enligt ansvarslärarens rekommendation.

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Medeltal av studieavsnitten som ingår i studiehelheten, bedömningsskalan 0-5.

Undervisningsspråk

SvenskaTematisk studiehelhet: Politics of Communication

Module code

MSV-PC515

Module status: Compulsory or optional

The module is optional and can be completed by students at the University of Helsinki (including exchange students).

Module level

Masters's level/ EQF-level 7

Recommended time/stage of studies for completion

During the Master’s studies.

Term/teaching period when the module will be offered

The module is organised every year.

Scope of the module in credits

15 ECTS cr

Teacher coordinating the module

Associate professor Mats Bergman

Module learning outcomes

After completing the module, the student is able to

 • understand major current developments in the field of media and communication from political and cultural perspectives
 • master the most important contemporary scholarly approaches to phenomena such as disinformation, political persuasion, listening and representation, and evolving communication practices in diverse communities
 • analytically examine the challenges and potentials of techno-political processes such as online communication, algorithmic power, and digital empowerment
 • critically evaluate the political and ethical dimensions of his/her own communication habits as well as changing collective media practices

Prerequisities

Bachelor's exam

Module content

The Politics of Communication module addresses key political and cultural topics as well as developments in the rapidly changing field of media and communication. Themes covered include old and new forms of deception and propaganda, methods and theories of persuasion, questions of mediated listening and representation, and political developments in online communication.


The module consists of the following courses:

 • MSV-JK313 Media and the Politics of Difference
 • MSV-JK314 Propaganda and Persuasion
 • MSV-SF307 Politics of Online Communication

Module grading

The grade for the module is the average of the individual courses. Assessment scale 0-5.

Language

EnglishUlkomailla suoritettu opintokokonaisuus

Studiehelhetens kod

VALT-715

Är studiehelheten obligatorisk/valfri

Studiehelheten är valfri och kan avläggas av studenter vid Helsingfors universitet.

Studiehelhetens nivå

Kandidatnivå=Lägre högskoleexamen/ EQF-nivå 6

eller

Magisternivå=Högre högskoleexamen/ EQF-nivå 7

Rekommenderad tidpunkt för när studiehelheten ska genomföras

Under magisterstudierna

När studiehelheten ordnas

Enligt den individuella studieplanen

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng/ Scope of the module in credits

15-25 sp

Studiehelhetens ansvariga lärare

Mobilitetsservicen

Studiehelhetens kunskapsmål

Efter studiehelheten:

 • kan studenten agera och kommunicera naturligt på ett annat språk i olika kulturella miljöer
 • kan studenten placera sitt eget vetenskapsområdes och hemlandets traditioner i ett internationellt samband och i olika kontexter
 • kan studenten förstå och finna olika sätt att lösa problem
 • anpassar sig studenten effektivt och smidigt till en ny miljö eller ett nytt system.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Studiehelhetens innehåll

Studiehelhetens omfattning är 15–25 studiepoäng och den består av studieavsnitt som studenten genomfört och blivit godkänd i under en internationell utbytesperiod vid ett av Helsingfors universitets samarbetsuniversitet.

1. Helheten för studier som genomförts vid en utländsk högskola syns automatiskt som ett valbart alternativ när studenten skapar en studieplan i Sisu.
2. När studenten ansöker om att åka på utbyte skapar hen en studieplan i ansökningssystemet Mobility Online. I planen antecknar studenten vilka studieavsnitt vid utbytesuniversitetet hen preliminärt planerar att genomföra. Mobilitetsservicen kontrollerar om studierna ryms i studentens examen. Även utbildningsprogrammets eventuella tilläggskrav beaktas.
3. När studenten återkommer från utbytet lämnar hen in sitt studieutdrag från utbytesuniversitetet till Mobilitetsservicen, och gör en ansökan i Sisu om att studierna ska inkluderas i helheten. Mobilitetsservicen kontrollerar vilka studier som inkluderas. Studiehelheten godkänns antingen vid Mobilitetsservicen eller enligt överenskommelse vid utbildningsprogrammets lokala tjänster.
4. Om studenten vill ersätta studier som hör till utbildningsprogrammet med studier som hen genomfört under utbytesperioden, bestämmer utbildningsprogrammet huruvida studierna kan tillgodoräknas. Samma princip gäller för Free Mover-studier och studier som studenten t.ex. har genomfört tidigare som examensstuderande vid ett utländskt universitet.

Hur vitsordet för studiehelheten bildas

Betyget för helheten utgörs av medeltalet i de enskilda kurserna. Bedömningsskalan kan variera beroende på utbytesdestination.

Undervisningsspråk

Flera alternativ

 • No labels