Child pages
  • Kysymystyypit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tentin kysymystyypit

Monivalinta

Monivalintakysymyksillä voidaan luoda tehtäviä, joissa valitaan yksi tai useampi vastaus valmiiksi määritellyistä vaihtoehdoista

Tosi/Epätosi

Tosi/Epätosi-kysymyksillä voidaan esittää väittämiä, jotka opiskelija määrittelee todeksi tai epätodeksi. Tämä on siis tavallaan yksinkertainen monivalintakysymys, jossa on vain kaksi vastausvaihtoehtoa.

Lyhytvastaus

Tällä kysymystyypillä voidaan kerätä opiskelijoilta sanallisia vastauksia. Vastaus arvioidaan vertaamalla vaihtoehtoisiin mallivastauksiin, joissa voi olla jokerimerkkejä.

Numeerinen kysymysNumeerisella kysymyksellä voidaan toteuttaa tehtäviä, joissa opiskelija antaa vastauksen numeerisena (lukuna). Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin.
LaskutehtäväLaskutehtävä on kuten numeerinen kysymys, mutta siinä käytetyt luvut valitaan annetusta lukujoukosta satunnaisesti arpomalla.

Essee

Esseellä voidaan kerätä pitkiäkin tekstimuotoisia vastauksia. Essee on ainoa kysymystyyppi, jota ei voi automaattisesti arvioida eli opettajan on arvioitava esseet itse. Jos koko tentti muodostuu esseistä, kannattaa se mieluummin toteuttaa Moodlen Tehtävillä, joko keräämällä tiedostoja tai tekstiä.

Yhdistämistehtävä

Yhdistämistehtävässä muodostetaan kysymyspareista, jotka opiskelijan tulee yhdistää toisiinsa. Kunkin alikysymyksen vastaukset tulee valita listasta vaihtoehtoja.

Yhdistämistehtävä lyhytvastauksistaKuten Yhdistämistehtävä, mutta vaihtoehdot arvotaan satunnaisesti halutun kategorian lyhytvastaus-kysymyksistä.
Aukkotehtävät

Aukkotehtävillä voidaan luoda kysymyksiä, joissa osa tekstistä jätetään opiskelijan täytettäväksi

Matemaattinen monivalintaMatemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle.
Yksinkertainen laskutehtäväYksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Ohjeteksti

Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymystyyppi, vaan sillä voit lisätä tekstiä kuten väliotsikoita ja ohjeita kysymysten väleihin, vastaavasti kuin kurssialueellekin. Sitä voidaan hyödyntää esim. tentin täyttöohjeiden antamiseen, jossa ei ole lainkaan erillistä vastauskenttää.

Tarkemmat ohjeet olemme laatineet kaikkein käyteytyimpiin kysymystyyppeihin: Tosi/Epätosi-, Monivalinta-, Lyhyt vastaus - ja Aukkotehtävät -kysymyksiin. Kysymysten luominen on esitelty Kysymyspankki-sivulla.

Kysymystyyppien asetukset

Kysymystyypistä riippumatta, jokaiselle kysymykselle määritellään:

  • Kysymyksen nimi = se nimi, jolla kysymys näkyy kysymyspankissa tentin laatijalle (ei tarkoita kysymystekstiä, ei näy opiskelijalle). Huom. Kysymykset kannattaa nimetä aina kuvaavasti (ei vain Monivalinta 1, Monivalinta 2 jne. koska silloin kysymysten hallinnasta tulee usein jatkossa hankalampaa).
  • Kysymyksen teksti = opiskelijalle näkyvä tenttikysymys
  • Oletusarviointi kysymykselle = oikean vastauksesta annettavat maksimipisteet
  • Yhteinen palaute = kysymyskohtainen palauteteksti, joka käytetään opiskelijoille vastaamisen jälkeen (monissa kysymystyypeissä voi määritellä myös vaihtoehtokohtaisen palautteen esim. eri palautteen oikeasta ja väärästä vastauksesta)
  • Vähennyskerroin = määritellään saman kysymyksen uudelleen yritykselle pisteiden vähennysmäärä (jos näin halutaan). Huom. Vähennyskerroin toimii vain ns. mukautuvassa tentissä (mukautuva tila valittuna tentin asetuksista). Vähennyskerroin on 1, jos mukautuva tila ei ole tentissä käytössä.

Tosi/Epätosi

Kysymys sisältää yhden väittämän, johon opiskelija vastaaa valitsemalla joko "Tosi" tai "Epätosi". Kentässä "Oikea vastaus" määritellään, kummasta vastausvaihtoehdosta annetaan pisteitä (kumpi on oikea vastaus tämän kysymyksen kohdalla).

Monivalinta

Monivalintakysymyksissä opettaja esittää kysymyksen/väittämän ja siihen annetaan opiskelijalle kaksi tai useampia vastausvaihtoehtoja. Oikeita vastauksia voi olla yksi tai useita. Useampia oikeita vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä yksittäisen vaihtoehdon ei tarvitse välttämättä antaa opiskelijalle 100% pisteistä vaan esimerkiksi jos kaksi vaihtoehtoa neljästä on oikein, annetaan oikeista kummastakin 50% pisteistä. Jos vastaajalle annetaan mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja, kannattaa vääristä vaihtoehdoista vähentää pisteitä (negatiivinen prosenttiluku vaihtoehdon "Arviointi"-kenttään). Muutoin vastaaja saa aina täydet pisteet valitsemalla kaikki vaihtoehdot.Lyhytvastaus

Lyhytvastaus-kysymyksillä voidaan pyytää opiskelijalta tentissä lyhyttä, sanallista vastausta (tietty merkkijono), yleensä esimerkiksi yhtä sanaa. Mikäli kysymystä laatiessa huomataan, että tapoja kirjoittaa oikea vastaus onkin lukuisia, voidaan lyhyt vastauksen sijaan käyttää esimerkiksi monivalintaa.Kysymysten kopiointiin ja lisäämiseen osaksi tenttiä löydät ohjeet Kysymyspankki -sivulta.