Child pages
  • Insamling av uppgifter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moodle ger läraren ett antal möjligheter för anvisningar, emottagning och utvärdering av studerandenas uppgifter. Vilket verktyg det lönar sig att använda beror på kursens lärandemål och de arbetsmetoder läraren väljer att betona. Synpunkter som det lönar sig att ta till hänsyn när man väljer verktyget innehåller arbetssätt och rättigheter som behövs före studerandena lämnar in uppgiften och efter det; vem som får se vad och hur många studerande det är som ska jobba ihop.

Verktygens egenskaper är presenterade i tabellen nedan enligt synpunkter i arbetsprocessen.

 

Forum

Uppgifter

Wiki

Tent

Workshop

Databas

Enkät

Vem får se uppgiften som studeranden har lämnat in?

Hela kursgemenskapen eller gruppen. Det är också möjligt att försena publiceringen av andras svar tills studeranden själv har lämnat in.

Studeranden själv och alla lärare

Hela kursgemenskapen eller gruppen **

Svar: studeranden själv och alla lärare. Sammanfattning/bästa svar: alla som har svarat (om så önskas; via ett block på kursområdet).

I inlämningsskedet endast studeranden själv och lärarna; i skedet för kollegial utvärdering också de studerande som har fått/lottats ut för turen att ge feedback

Hela kursgemenskapen (eller gruppen). Det är också möjligt att försena publiceringen av andras svar tills studeranden själv har lämnat in.

Endast lärarna eller hela kursgemenskapen eller gruppen

Kan inlämningen tidsättas? 4)

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja (synligheten av uppgiften och kollegiala utvärderingens starttid)

Ja

Ja

Tillåter verktyget grupparbete?

Ja, helst på gruppvisa diskussionsforum **

Nej

Ja, antingen på gruppvisa wikiområden eller på sidor som är synliga för alla; beroende på lärarens målsättningar och studerandenas önskemål

Nej

Gruppens gemensam inlämning: Nej men Kollegialt arbete: Ja

Nej

Nej

Publicering av grupparbetet för hela kursgemenskapen

Ja, på ett diskussionsforum som är öppet för hela kursgemenskapen. Det är också möjligt att försena publiceringen av andras svar tills studeranden själv har lämnat in.***

Nej

Ja, på ett wikiområde som är gemensamt för hela kursgemenskapen

Nej

Ja, om du definierar antalet kollegiala utvärderade till antalet kursdeltagare (dock max 30).

Ja

Ja

Kan den inlämnade uppgiften utvärderas (med skala)?

Ja

Ja

Nej *

Ja

Ja; både kollegialt och lärarna

Ja

Nej

Kan den inlämnade uppgiften utvärderas automatiskt?

Nej

Nej

Nej

Ja

Inlämningen: Nej. Utgiven kollegial feedback: Ja

Nej

Nej

Kan man lämna in eller ge utvärdering anonymt?

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja i kollegial utvärdering ensidigt via inställningar, tvåsidigt genom att redigera studentrollens rättigheter (se instruktioner på finska). Märk att lärarna ser alltid alla inlämnade uppgifter med namn

Nej

Inlämning: Ja

Vem får se givna vitsord?

Standard: studeranden som har lämnat in och alla lärare. Men man kan också välja att hela gruppen eller kursgemenskapen ser, beroende på vem som får se diskussionsforumet

Studeranden som har lämnat in och alla lärare

 

Studeranden som har lämnat in och alla lärare

Den studerande som ger vitsordet, den studerande som får vitsordet och alla lärare

Standard: studeranden som har lämnat in och alla lärare. Men man kan också välja att hela gruppen eller kursgemenskapen ser, beroende på vem som får se Databasen

 

Vem får se given skriftlig feedback?

Som ovan

Som ovan

Beroende på sidans synlighet

Studeranden som har lämnat in; sammanfattningen hela kursgemenskapen

Som ovan

 

 

Kan läraren bifoga en fil till den skriftliga feedbacken?

Ja

Inlämning med filer: Ja Nättext: Nej Anvisning för uppgift: Nej

Ja, synlighet som tidigare

Nej

Nej

Nej

Nej

Kan man diskutera om den inlämnade uppgiften?

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

* Det är möjligt men inte direkt i uppgiftens kontext (se nedan).
** Man kan begränsa synligheten med grupper (se instruktioner på finska) och gruppvisa områden. Även varje studerande kan ha sitt eget område.
*** Försenad publicering innebär att studeranden får se andras svar efter att ha först publicerat sitt svar. För det välj som forumtyp Frågor och svar (se instruktioner på finska)).
4) Alla aktiviteter kan tidsättas med de inställningar som är gemensamma för alla aktiviteter. Vissa aktiviteter har dessutom egna inställningar för begränsning av inlämningstiden.

När lönar det sig att använda Forum för insamling av uppgifter?

Fast aktiviteten heter "forum" och kombineras intuitivt för diskussion på nätet är forumet antagligen det verktyget i Moodle som stöder mångsidigaste pedagogiska behov. Kort sagt lönar det sig att använda Forumet när du vill att alla studerande ska få se allas uppgifter - eller gruppvis lika. Då har studerandena möjlighet att lära sig av varandra och genom diskussion komma fram till slutsatser och lärandemål. Fast forumet är ett flexibelt sätt att samla in uppgifter kan det också utan lärarens instruktioner vara roddigt speciellt med stora gruppstorlekar. Kom ihåg att ge klara anvisningar för uppgiften, inlämningen och feedback. Förutom Forum-aktivitetens inställning Beskrivning kan du utnyttja Sidor och Filer för anvisningar av uppgift. Möjliga alternativ för forumets struktur är att använda ett forumtyp som styr / begränsar inlämning eller ge anvisningar för strukturen, t.ex. att varje studerande skriver ett inlägg för sin inlämning och möjliga kommentarer är svar till inlägget.

När lönar det sig att använda Uppgifter (med personlig inlämning)?

Använd Uppgift när du vill att studerandena inte ska få se varandras inlämningar eller vitsord och feedback. Uppgift-aktiviteterna är det mest typiska sättet att samla in uppgifter. Aktiviteten innehåller mångsidiga inställningar som stöder läraren i insamlings- och utvärderingsprocessen. Märk dock att aktiviteten inte stöder samtidiga lärarprocesser i utvärdering; om ni har fler lärare som ska utvärdera samma studerande, kom överens om olika tider för utvärderingen i Moodle.

  • Mest typiskt vill lärarna samla in uppgifterna som filer; välj då uppgiftstypen Inlämning med filer.
  • Ibland vill lärarna att studerandena kan skriva text direkt i Moodle, t.ex. lärdagböcker som studerandena kan uppdatera under kursens gång. Välj då Nättext.
  • Om du vill ge anvisningarna i Moodle fast studerandena avlägger uppgiften annanstanas - t.ex. seminariepresentation eller närvaro på föreläsningen - kan du använda uppgiftstypen Anvisning för uppgift. Du har ändå möjlighet att bedöma uppgiften.

Uppgifterna innehåller mest omfattande utvärderingsegenskaper av alla aktiviteter i Moodle! Förutom normal bedömningsmöjlighet med skala erbjuder uppgifterna möjlighet för bedömningsmatris  och guide med anvisningar och bedömningsfraser. Tyvärr är båda en del begränsade/starkt styrande i sina användningsmöjligheter men den pedagogiska styrkan ligger i att läraren kan publicera bedömningskriterierna för studerandena redan vid uppgiftens skrivskede - efter att först ha planerat dem.

Tilläggsanvisningar på finska:

När lönar det sig att använda Wiki för insamling av uppgifter?

Wiki-aktiviteten är den enda möjligheten att redigera gemensam text i grupp. Om du alltså vill att studerandena ska förbereda gemensamma uppgifter lönar det sig att erbjuda dem ett wikiområde och gärna ett diskussionsforum (båda med grupper vid behov för synlighetsbegränsning). Du kan antingen skapa gruppvisa områden med grupper eller individuella wikiområden för alla kursdeltagare via wikis egna inställningar. Med versionskontrollegenskapen har du möjlighet att se vem i gruppen har skrivit vad - men MÄRK att det inte nödvändigtvis berättar arbetsfördelningen - studerandena kan ju sitta i grupp i ett café och en i gruppen är inloggad i Moodle som sekreterare. Nackdelen med wiki är att den saknar utvärderingsegenskaper. Speciellt i grupparbete lönar det sig att planera och definiera bedömningskriterierna i förväg, och publicera dem för studerandena.

Förutom den interna wikin i Moodle kan du skapa ett wikiområde i HU:s Confluence wiki och länka området till Moodle som en normal extern länk (URL). Confluence-området kan du utnyttja t.ex. som ett publiceringsgränssnitt utanför Moodle för studerandenas uppgifter som ni vill publicera för allmänheten.

När lönar det sig att använda Tent-aktiviteten för insamling av uppgifter?

Tent-aktiviteten är den enda som erbjuder automatisk utvärdering av studerandenas svar. Om du alltså vill ge studerandena möjligheten för övning eller upprepning av kursinnehåll på egen tid med automatiserad feedback, välj Tent-aktiviteten. Tenten innehåller dessutom en "äggklocka" om du vill tidsbegränsa övnings- eller tentamenstillfället. Märk att essäfrågorna kan inte automatiskt utvärderas. Tent-aktivitetens implementering är mera arbetsdryg än de andra alternativen, för du måste skapa både frågorna, svaren och deras poängsättning för att möjliggöra den automatiska utvärderingen.

När lönar det sig att använda Workshop-aktiviteten för insamling av uppgifter?

Workshop-aktiviteten börjar från studerandenas synvinkel som en vanlig Inlämning med filer. När alla studerandena har lämnat in sina svar kan du ta ibruk kollegial utvärdering med antingen utlottade eller för hand utnämnda feedback-kombinationer. Märk att Workshop-aktiviteten liknar Uppgifterna i att studerandena inte får se varandras inlämningar eller feedback, förutom de kollegiala kombinationerna du skilt har definierat.

När lönar det sig att använda Databas-aktiviteten för insamling av uppgifter?

Databas-aktiviteten möjliggör uppbyggande av ett gemensamt verk i hela kursgemenskapen. Varje deltagare kan t.ex. skriva "ett kapitel i en bok" som publiceras för hela kursgemenskapen. Du kan planera formatet av den inlämnade uppgiften fritt så att den kan bestå av fler delar som är av olika fälttyper; t.ex. filer, länkar, text, flervalsfrågor. Aktiviteten Ord- och begreppslista är ett enklare fall av Databasen där du kan samla in vokabulär, länkar osv.

När lönar det sig att använda Enkät-aktiviteten för insamling av uppfifter?

Enkät-aktiviteten är avsedd enligt sitt namn för strukturerad data. Enkäten är den enda aktiviteten i Moodle som tillåter anonymitet, dvs studerandena kan svara utan att läraren ser deras namn. Svaren till flervalsfrågorna visas i sammanfattande balk-diagrammer och svaren till öppna frågor i listform. Läraren kan välja om studerandena ser sammanfattningarna eller inte.

MÄRK att läget av anonymiteten ska definieras i förväg. De svar som är sparade anonymt kan inte efteråt visas med namn. Svaren med namn kan senare anonymiseras delvis men visas i sammanfattningarna som skilda svar.

Usein kysyttyjä kysymyksiä (på finska)