Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 TÄMÄN SIVUSTON TIETOJA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ LUKUVUODELLE 2017-2018. 

 • Vanhat tutkintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2020 saakka ja täten vasemman paneelin tiedot ovat edelleen ajankohtaisia. Oikeanåuolimmiasen paneelin alaosassa on tarpeellista tietoa erikoistumislinjoista.
 • Opetus on kuitenkin Ison Pyörän uusien koulutusohjelmien mukaista ja vastaavuustaulukot (katso weboodi) kertovat miten vanhojen tutkintovaatimusten mukainen opiskelu on suunniteltava.

TILASTOTIEDE

 Tilastotieteen kandidaatintutkinnon ja maisterintutkinnon voi suorittaa Matemaattis-luonnontieteellisesssä tiedekunnassa (LuK, FM, Matematiikan ja tilastotieteen laitos) ja Valtiotieteellisessä tiedekunnassa (VTK, VTM, Sosiaalitieteiden laitos). Tutkintovaatimukset  ovat sisällöiltään lähes yhteiset. Tiedekuntien tutkintorakenteet ovat kuitenkin erilaiset. Tästä seuraa rakenteellisia eroja kandidaatin opintojen tutkintovaatimuksiin ja joitakin eroja kurssien pakollisuuteen: tietyt kurssit ovat pakollisia molemmissa tiedekunnissa, mutta on myös kursseja jotka ovat pakollisia vain toisessa tiedekunnassa. Kandidaatintutkinnon pakollisista kursseista vastaa Matematiikan ja tilastotietieteen laitos, jonka koodi on 57- tutkintovaatimuksissa ja opetusohjelmissa,  Sosiaalitieteiden laitoksen opetus keskittyy yhteiskuntatilatilastotieteeseen, ja laitoksen opetuksen koodi on 78-.

 Opintoneuvonta 

  

TUTKINNOT - kandidaatti ja maisteri 


Tästä pääset katsomaan sivun vasenta paneelia erikseen


 • Tutkintovaatimukset on virallinen asiakirja siitä miten tutkinnot koostuvat kursseista, muista opintosuorituksista ja niistä muodostettavista kokonaisuuksista. Tässä alla esitetään, ja selitetään, sama asia kuin kyseisessä asiakirjassa. Rinnalla (oikea paneeli) on opiskelun ajallisen toteutuksen malli jota seuraamalla kandidaatintutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterintutkinto sen jälkeen kahdessa vuodessa.

 • On hyödyllistä olla tietoinen muistakin virallisista asiakirjoista:  ML-tiedekunnan tutkintosäännöstä ja VT-tiedekunnan pysyväismääräyksistä,  joissa esitetään miten tietty oppiaine säätää omat tutkintovaatimuksensa, noudattaen korkeakoulututkintoja koskevia asetuksia. 

 • Yleisperiaate tutkintorakenteissa: oppiaineen omat opinnot, pääaineopinnot, muodostavat  tutkinnon opintopistemäärästä (op)  tietyn osuuden, sivuaineet tietyn osuuden, ja muut opinnot eli yleisopinnot tietyn osuuden.  Tutkinto muodostuu näiden kolmen elementin kokonaisuuksista.

 • Kandidaatintutkinto on  180 op ja maisterintutkinto on 120 op.


KANDIDAATINTUTKINTO (LuK, VTK), 180 op

PÄÄAINEEN OPINNOT           

perusopinnot, min 25 op
aineopinnot,    min 55 op

SIVUAINEOPINNOT          

min 55 op

MUUT OPINNOT (LuK)
YLEISOPINNOT  (VTK)

min 17 op (LuK)
min 20 op (VTK)

 

 • Minimilaajuudet pääaineeessa (25 op + 55 op)  + sivuaineopinnoissa (55 op) +  muissa opinnoissa  (17 tai 20 op) = 152 tai 155 op 

 • 180 op:n kandidaatin tutkinnossa on siis 28 op (LuK) tai 25 op (VTK) ns. vapaasti valittavia opintoja.

   Vapaasti valittavat opinnot eivät ole erillinen kokonaisuus. Ne ovat kursseja joilla kerätään opintopisteitä yhteen tai kahteen tai kolmeen kokonaisuuteen: 

  tänne
  eli suoritat
  pääaineen opintoja > 80 op
             
  ja / taitänne
  eli suoritat
  sivuaineopintoja > 55 op   
  ja / taitänne

  niin että kokonaislaajuudeksi tulee 180 op.

 • Katso millaisen lomakkeeseen täytät tiedot opinnoistasi: kanditutkinnon todistus. 


PÄÄAINEEN OPINTOKOKONAISUUDET KANDIDAATINTUTKINNOSSA, perusopinnot ja aineopinnot

LuK-tutkinnon perusopinnoissa on pakollisia tilastotieteen kursseja 15 op :

57045 Todennäköisyyslaskenta I, 5 op
57046 Tilastollinen päättely I, 5 op
57703 Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla, 5 op

ja 10 op valinnaisia tilastotieteen kursseja. Suositeltava kurssi on :

57773 Tilastotiede tutuksi, 5-10 op. Lukuvuonna 2016-2107 Tilastotiede tutuksi koostuu kahdesta kurssista:
57773 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto, 5 op
57775 Tilastotiede tutuksi II, 5 op

Valinnaisina kursseina 25 op:n perusopintokokonaisuuteen voit suorittaa muutakin, esimerkiksi aineopintojen kursseja tai esimerkiksi:

57798 Tilastotieteen juuret, 1-10 op
78211 Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, 5 op
78210 Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, 5 op

Näitä kursseja voit käyttää myös aineopintojen kokonaisuuteen.

VTK-tutkinnon perusopinnoissa, joiden nimi on Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, on pakollisia kursseja 25 op :

57045 Todennäköisyysllaskenta I, 5 op
57046 Tilastollinen päättely I, 5 op
78211 Data-analyysi SAS-ohjelmistolla, 5 op
78210 Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, 5 op
7329330 Tilastojen yhteiskunta, 5 op

Aineopintojen minimilaajuus on sekä LuK- että  VTK-tutkinnossa  55 op.  Pakolliset kurssit ja muut pääaineen suoritukset: 

57705 Todennäköisyyslaskenta II, 10 op
57701 Tilastollinen päättely II, 10 op
57714 Lineaariset mallit I, 5 op

57753 Bayes-päättely, 5 op (pakollinen LuK)
57703 Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla, 5 op (pakollinen VTK, LuK-tutkinnossa tämä kurssi on pakollinen perusopintokokonaisuuden kurssi)
57595 / 78431 Kandidaatin tutkielma, 6 op ja siihen liittyvä kypsyysnäyte, 0 op
57782 Tieteellinen viestintä, 2 op (pakollinen LuK)
78172 Pro- ja tutkielmaseminaari, 4 op (pakollinen VTK)

 • LuK-tutkinnossa on siis 38 op ja VTK-tutkinnossa 40 op pakollisia tilastotieteen kursseja ja muita pääaineen suorituksia.
 • LuK-tutkintoon suoritat lisäksi valinnaisia tilastotieteen kursseja 17 op  (55 op - 38 op = 17 op).
 • VTK-tutkintoon suoritat lisäksi valinnaisia tilastotieteen kursseja 15 op  (55 op - 40 op = 15 op).  

Perusopintokokonaisuus ja aineopintokokonaisuus koostetaan, ja rekisteröidään weboodiin, siinä vaiheessa kun olet valmistumassa kandiksi. Sinun ei siis tarvitse vielä kursseja suorittaessasi päättää, kumpaan kokonaisuuteen (perus- vai aineopintojen) lopulta sijoitat sellaisen kurssin, joka kelpaa molempiin.

 Opinnot eivät ajallisesti etene tasan tarkkaan niin että ensin on perusopinnot ja sitten aineopinnot. Näihin kokonaisuuksiin kuuluvat opinnot  menevät osittain limittäin (ks. opintojen ajoitusmalli).

Opintojen ajoitusmallin yhteydessä (viereinen paneeli) on lista tilastotieteen valinnaisista kursseista. Tilastotieteen aineopintokonaisuuteen voidaan lukea myös matematiikan kursseja, esimerkiksi todennäköisyysteorian ja stokastiikan kursseja.

SIVUAINEOPINNOT KANDIDAATINTUTKINNOSSA     

 • Tilastotieteelle ja tilastotieteen opinnoille erityisen tärkeää on matematiikka, josta on suoritettava vähintään 30 op perusopintokokonaisuus ensimmäisen opiskeluvuoden aikana:

 57033 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 5 op (ei pakollinen, mutta suositeltava)
57016 Analyysi I, 10 op  TAI   78121 Matemaattisen analyysin kurssi, 10 op
Lukuvuonna 2015-2016 Analyysi I on kaksi erillistä kurssia: 57116 Raja-arvot, 5 op ja 57117 Differentiaalilaskenta, 5 op

57043 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, 5 op 
57047 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, 5 op 
57017 Analyysi II, 10 op   TAI  78122 Matemaattisen analyysin jatkokurssi, 10 op 

Lukuvuonna 2015-2016 Analyysi II on kaksi erillistä kurssia: 57118 Integraalilaskenta, 5 op ja 57119 Sarjat, 5 op

 

 • Toisen sivuainekokonaisuuden, 25 op, voit valita vapaasti.   
 •  Voit rajoittua yhteen sivuaineeseen, matematiikkaan. Tällöin suoritat 25 op perusopinnot ja 35 op aineopinnot.

 • Erityisen suositeltava sivuaine on tietojenkäsittelytiede.

 • Voit hyödyntää ns. vapaasti valittavien opintojen optiota myös kolmanteen sivuaineeseen! Katso yllä: "28 - 25 op:n verran valinnaisia tapoja kerätä 180 op täyteen", eli yksi tapa on suorittaa kolmas sivuaine - tai toinen sivuaine, mikäli valitset sivuaineopinnoiksi matematiikan perusopinnot ja aineopinnot.

   
 • Sinulla on lähes rajattomat mahdollisuudet opiskella muita HY:n oppiaineita.   Oppiaineen sivuainekokonaisuus on yleensä 25 op. Huomaa kuitenkin, että tietty oppiaine säätää kokonaisuuden koostumuksen, ja sinun on mukauduttava siihen. Toisin sanoen, sinun on seurattava kyseisen oppiaineen tutkintovaatimuksia: suoritat nimenomaan kokonaisuudeksi hyväksyttävän kurssivalikoiman. Mikäli suoritat kursseja jostain kiinnostavasta oppiaineesta siten että se oppiaine ei katso niiden kurssien muodostavan hyväksyttävää kokonaisuutta, niin tutkintoosi ne kurssit kyllä kelpaavat ns. muiden opintojen kokonaisuuteen. Mihinkään muuhun kokonaisuuteen ne eivät kelpaa. Esimerkiksi tilastotieteen opintokokonaisuuksia hyväksyvä opettaja ei voi hyväksyä vaikkapa psykologian opintokokonaisuuksia.  MUUT OPINNOT / YLEISOPINNOT KANDIDAATINTUTKINNOSSA

 HOPS,  1 op (LuK), 2 op (VTK)

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot, 5 op, joista TVT-ajokortti 3 op
Vieras kieli, 4 op (LuK), 3 op (VTK) (kielikeskus)
Toinen kotimainen kieli, 3 op (LuK), 4 op (VTK) (kielikeskus)
Äidinkielen opinnot, 3 op (LuK, Tilastotieteen kandiseminaari, VTK, kirjallisen käytön kurssi)
Työelämäorientaatio / harjoittelu 1-3 op

 Mitä muuta muihin opintoihin voi kuulua?

 • Kaikki sellaiset opinnot, jotka eivät voi kuulua tilastotieteen kokonaisuuksiin eivätkä sivuainekokonaisuuksiin. Kaikki yksittäiset muiden oppiaineiden kurssit, joiden opintopisteet haluat haluat ottaa mukaan kanditutkintoon, paketoidaan muiden opintojen kokonaisuuteen.
 • Joskus voi käydä niin, että muualla suorittamiasi opintoja ei  sivuaineesta vastuussa oleva HY:n oppiaine hyväksy niitä omaan sivuainekokonaisuuteensa. Opintopisteet voidaan kuitenkin hyväksilukea HY:n weboodiin muualla suoritetuiksi opinnoiksi ja sijoittaa ne muiden opintojen kokonaisuuteen.
 • Yleisohje: Jos tutkintosi laajuudeksi tulee 180 op, niin muiden opintojen kokonaisuuden ei ehkä kannata olla juurikaan suurempi kuin sen pakollinen minimilaajuus. Toisin sanoen, on järkevää koota tutkintoon oppiaineiden kokonaisuuksia.

                                                                      


MAISTERINTUTKINTO (FM, VTM), min 120 op

TILASTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, min 85 op

Erikoistumislinjat


Kaikille erikoistumislinjoille yhteiset pakolliset opinnot:

57713 Tilastollinen päättely III, 5 op
78185 Yleistetyt lineaariset mallit, 5 op
Pro gradu -tutkielma, 40 op
Kypsyysnäyte, 0 op

Valinnaisia syventäviä kursseja vähintään 33 op. Katso kurssilista tilastotieteen valinnaisista kursseista. Vain kurssit  Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen ja Matriisilaskentaa tilastotieteilijälle ovat kursseja jotka eivät sovi syventävien opintojen tilastotieteen kursseiksi. Kaikki muut sopivat, vaikka ne sopivat jo 2. tai 3. opiskeluvuoteen. Osa kursseista on rakennettu siten, että niissä on aineopintotasoinen osa, joka täydennetään syventävien opintojen tasolle.  Syventäviksi kursseiksi voidaan hyväksyä myös tiettyjä matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen kursseja, mahdollisesti muidenkin oppiaineiden kursseja, HOPSin yhteydessä sovitulla tavalla.                                                               

Yhteiskuntatilastotieteen erikoistumislinjalla on lisäksi kaksi omaa pakollista kurssia :

78187 Survey-metodiikka, 8-10 op
78143 Otantamenetelmät, 6-8 op
Valinnaisten tilastotieteen syventävien kurssien osuus on siis pienempi kuin 33 op, riippuen kuitenkin siitä, oletko suorittanut kursseja 78187 ja/tai 78143 (tai niiden aineopintotasoisia osia) jo aineopintojen yhteydessä.

Tilastollisen koneoppimisen linjalla on lisäksi pakolliset kurssit :

57733 Computational statistics, 5-10 op
57744 Bayesian theory with applications, 5-8 op
582631 Introduction to machine learning, 5 op (TKTL:n kurssi)
582638 Unsupervised machine learning, 5 op (TKTL:n kurssi). Tämä kurssi on poistunut opetusohjelmasta ja tilalle suositellaan TKTL:n kurssi 582744 Advanced course in machine learning, 5 op.

 

SIVUAINEOPINNOT  MAISTERINTUTKINNOSSA

Maisterintutkinnossa ei ole pakollista sivuainetta, mutta sellainen on mahdollista tutkintoon sijoittaa, koska min 120 op -  min 85 op (tilastotieteen pakolliset syventävät opinnot) - muut opinnot 2 op (ML), 6 op (VT) = 33-29 op tilaa esimerkiksi sivuainekokonaisuudelle.

Jos suuntaudut tilastollisen koneoppimisen erikoistumislinjalle, eikä kandidaatintutkintoosi sisältynyt tietojenkäsittelytieteen vähintään 25 op perusopintokokonaisuutta, niin se on sisällytettävä maisterintutkintoon.

MUUT OPINNOT MAISTERINTUTKINNOSSA

HOPS, 1 op.
Työharjoittelu 1-5 op.

 Mitä muuta muihin opintoihin voi kuulua?

 • Kaikki sellaiset opinnot, jotka eivät voi kuulua tilastotieteen syventävien opintojen kokonaisuuteen eivätkä mahdolliseen sivuainekokonaisuuteen. Kaikki yksittäiset muiden oppiaineiden kurssit, joiden opintopisteet haluat ottaa mukaan  maisterintutkintoon  paketoidaan muiden opintojen kokonaisuuteen.

   

MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN                                                   

 • Jos olet suorittanut matematiikan ja/tai tilastotieteen opintoja muualla, eli muissa yliopistoissa ja niiden avoimissa, sekä JOO-opinnoilla, niin suoritetut opinnot siirretään hyväksilukutoiminnoilla HY:n weboodiin jotta ne voidaan sisällyttää HY:n tutkintoon. Hyväksilukijat täällä.
 •  Muut oppiaineet: laitokselta, johon kyseinen oppiaine kuuluu, löytyy ohjeistus. Esimerkiksi jos olet suorittanut psykologian opintoja jossain muualla kuin HY:ssä, niin sinun on otettavan yhteyttä HY:n psykologian oppiaineeseen jos haluat opintosi hyväksiluetavaksi HY:n weboodiin. Muita oppiaineita (siis muita kuin matematiikkaa ja tilastotiedettä) koskevissa asioissa matematiikka ja tilastotiede eivät voi auttaa sinua, koska niillä on päätösvalta vain matematiikkaan ja tilastotieteeseen! Psykologiaan on päätösvalta vain psykologialla, jne.

 

Opintoneuvonta 

Tilastotieteen opintokokonaisuuksien rekisteröinti 
Matematiikan opintokokonaisuuksien rekisteröinti
 

Kaikki muut oppiaineet (sivuaineet):
kokonaisuudet rekisteröi asianomainen oppiaine


 

OPINTOJEN AJOITUSMALLI


Tästä pääset katsomaan sivun oikeaa paneelia erikseen


 • Tutustu matematiikan ja tilastotieteen opetusohjelmiin tämän sivun kautta. Kurssien kotisivuilla on linkit weboodi-ilmoittautumisiin. 

 • Ajoitusmalliin, noin 30 op / lukukausi,  on merkitty tutkintovaatimusten mukaiset pakolliset (P) kurssit ja muut pakolliset suoritukset, sekä joitakin erityisen suositeltavia ei-pakollisia kursseja.

FUKSIN VUOSI 2016-2017, 1. OPISKELUVUOSI

syyslukukausi, I periodi

syyslukukausi, II periodi

kevätlukukausi, III periodi 

 • Vieras kieli, 4 op (LuK)  3 op (VTK) (P)

kevätlukukausi, IV periodi

Tästä eteenpäin kurssien kotisivujen linkitys johtavaa lukuvuoden 2015-16 kurssien kotisivuille 

2. OPISKELUVUOSI

syyslukukausi

kevätlukukausi

 • sivuaineiden kursseja 0-10 op
 • toinen kotimainen kieli, 3 op (LuK), 4 op (VTK) (P)

3. OPISKELUVUOSI  

 • sivuaineiden kursseja  0-10 op

4. OPISKELUVUOSI

Yhteiskuntatilastotieteen erikoistumislinjan pakolliset kurssit:

Tilastollisen koneoppimisen erikoistumislinjan pakolliset kurssit:

 • 57733 Computational statistics, 5-10 op
 • 57744 Bayesian theory with applications, 5-8 op (ei ohjelmassa 2016)
 • 582631 Introduction to machine learning, 5 op (TKTL:n kurssi)
 • 582638 Unsupervised machine learning, 5 op (TKTL:n kurssi)

 Muilla erikoistumislinjoilla ei ole omia pakollisia kursseja

 • sivuaineen kursseja mikäli sisällytät maisterintutkintoon sivuaineen
 • HOPS, 1 op (P) Katso täältä opettaja
 • työharjoittelu 1-5 op (P), esimerkiksi 4. ja 5. opiskeluvuoden välissä kesätyönä
  (joka on usein gradutyöhön johtava työ; sinun on itse aktiivisesti etsittävä tällainen työ!)

5. OPISKELUVUOSI  

 • Tilastotieteen valinnaisia kursseja                                                                                                                      
 • Pro gradu -tutkielma, 40 op (P)  Täällä valmistuneiden gradujen aiheet
 • 78172 Tutkielmaseminaari, 2 op (P, VTM)
 • (sivuaineen kursseja mikäli sisällytät maisterintutkintoon sivuaineen)                                           
 • Kypsyysnäyte (P)


Tilastotieteen valinnaisia kursseja                                                                  

 • Alla on aakkosellinen lista tilastotieteen valinnaisista kursseista jotka ovat opetusohjelmassa 2015-16 (tick)  (lisäyksiä voi tulla !) tai ovat olleet opetusohjelmassa 2013-15. Mukana on muutama keskeinen kurssi, jota ei ole näiden kahden lukuvuoden opetusohjelmissa. Suluissa on annettu opiskeluvuosi,  josta alkaen kyseinen kurssi soveltuu opinto-ohjelmaan - esitietovaatimukset huomioiden.  Listaan ei ole merkitty uudelleen niitä kursseja, jotka ovat ajoitusmallissa  (osa niistä toimii myös valinnaisina kursseina).

 • Osa kursseista soveltuu tilastotieteen opiskelijalle jo 2. opiskeluvuoteen  koska kurssit palvelevat myös
  tiettyjen sivuaineopiskelijoiden tarpeita. Vain muutama valinnainen kurssi on vaatimustasoltaan pelkästään syventäviin opintoihin soveltuva (merkintä 4. ->). Jo kandivaiheessa on siis runsaasti valinnanvaraa ja sitä on syytä käyttää, ei urautua pelkästään tietyn erikoistumislinjan valikoimaan. 

 • Kursseja ei ole tässä listassa linkitetty kurssisivuihin. Katso sisältöjä uusimmista tai edellisen lukuvuoden opetusohjelmasivuilta eli täältä löytyvistä linkeistä.

78244 Applied logistic regression, 5 op  (3. ->) (tick)
57745 Bayesian inference with OpenBUGS, 5 op (4. ->) (tick)
57758 Bioinformatic data-analysis: Phylogenetic inference, 5-10 op (2. ->) (tick)
57795 Biometry and bioinformatics I, 5-10 op (2. ->)
57796 Biometry and bioinformatics II, 5-10 op (2. ->)
57797 Biometry and bioinformatics III, 5-10 op (2. ->)
78179 Categorial data analysis, 5 op (3. ->) (tick)
57429 Cluster analysis, 5 op (4. ->) (tick)
78243 Demographic analysis, 6 op (3. ->) (tick)
78246 Discrete Markov processes, 6 op (4. ->)
78144 Ei-parametriset ja robustit menetelmät, 6-8 (3. ->)
57772 Epästationaariset aikasarjat, 5-10 op (4. ->)
57741 Event-history analysis, 5-10 op (3. ->) (tick)
78005 Generalized linear mixed models, 6-8 op  (4. ->) (tick)
57746 Genome-wide association studies, 3-5 op (2. ->) (tick)
78240 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1, 5 op (1. ->) (tick)
78241 Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2, 5 op (1. ->) (tick)
57758 Lineaariset mallit II, 5 op (3. ->)
78003 Lineaariset sekamallit, 6-8 op (3.->) (tick)
57746 Longitudinal data-analysis, 5-10 op (3. ->)
57059 Markovian modelling and Bayesian learning, 5 op (4. ->) (tick)
78221 Matriisilaskentaa tilastotieteilijälle, 3 op (2.) (tick)
57771 Moniulotteiset aikasarjat, 5-10 op (4. ->) (tick)
57429 Nonlinear dimensionality reduction, 5 op (4. ->) (tick)
78405 Otanta-aineiston analyysi, 6-8 op (3. ->)
78189 Small area estimation, 6-8 op (3. ->)
78180 Regressioanalyysin jatkokurssi, 6-10 op (3. ->)
78137 Robustit regressiomenetelmät, 6-8 op (3. ->)
78450 Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op (2. ->) (tick)
57770 Stationaariset aikasarjat, 5-10 op (3. ->) (tick)
57734 Statistical population genetics, 5-10 op (2. ->) (tick)
57774 Statistical methods in public health, 5-10 op (3. ->) (tick)
57739 Statistical methods in medicine and epidemiology, 5-10 op (3. ->)
78177 Structural equation models, 6-8 op (3. ->)
57798 Tilastotieteen juuret, 1-10 op (1. ->) (tick)
78101 Ympäristötilastotieteen perusteet, 4 op (3. ->) (tick)Valinnaiset tilastotieteen kurssit aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa
Pitääkö niiden olla tietyn erikoistumislinjan kursseja?

 • Sekä kandivaiheen että maisterivaiheen kurssivalintoja tehtäessä ei ole syytä rajoittua  tutkintovaatimuksissa tietyn erikoistumislinjan nimikkeen alla esitettyihin kursseihin. Kaikilla erikoistumislinjoilla on kursseja, jotka ovat hyödyllisiä myös muiden erikoistumislinjojen kannalta ja monia tilastotieteen yleiseen sisältöön kuuluvia käsitteitä ja menetelmiä saattaa tiukassa urautumisessa ja profiloitumisessa jäädä oppimatta. 

 • Mikäli tiedät jo kandivaiheessa, että haluat erikoistua jollekin tietylle linjalle, on viisasta tutustua kyseiseen linjaan jo aineopintojen valinnaisten kurssien kautta. Kandiopinnoissa, aineopintovaiheessa, valinnaisia tilastotieteen kursseja on pakko suorittaa 17 op (LuK) tai 15 op (VTK) ja mikäli  lisäksi valinnaisissa opinnoissa (eli niissä joilla täydennät opintopisteesi 180 op:ksi) panostat  nimenomaisesti tilastotieteeseen (eli esimerkiksi et suorita kolmatta sivuainetta), niin näissä opinnoissa on tilaa tilastotieteen valinnaisille kursseille lisäksi  25-28 op.  Ota ohjelmaasi esim. 1-2 oman erikoistumislinjasi kurssia, mikäli olet linjan jo valinnut. Varmista lisäksi itsellesi mahdollisimman  laaja-alainen tilastotieteen osaaminen muiden erikoistumislinjojen yhteydessä mainittujen kurssien kautta. Huomaa, että kaikkia valinnaisia kursseja ei edes ole korvamerkitty tietylle erikoistumislinjalle ja omaa erikoistumislinjaasi tukevia kursseja löytyy myös muiden linjojen kurssivalikoimasta

 • Tilastotieteessä, toisin kuin joissakin muissa oppiaineissa, ei ole maisteriopintojen alussa kirjautumista tietylle erikoistumislinjalle. 

Mikä on Yleisen tilastotieteen erikoistumislinja?

 • Erikoistumislinjojen olemassaololle tutkintovaatimuksissa on tietyt byrokraattiset perusteet.

 • Erikoistumislinjan voi jättää valitsematta. VTM:n tutkintotodistuksessa erikoistumislinjaa ei edes mainita, kaikki valmistuvat tilastotieteestä. Tutkinnon liitteeksi tulevassa opinto-otteessa (ote weboodista) erikoistumislinja on kuitenkin mainittu gradun yhteydessä. FM:n tutkintotodistuksessa erikoistumislinja mainitaan aina, eli ML:stä valmistutaan tilastotieteestä, tietyltä erikoistumislinjalta. Jotta ML:n tutkintotodistus tilastotieteestä ei näyttäisi suppeammalta kuin VT:n, voi opiskelija aina halutessaan valita erikoistumislinjaksi yleisen tilastotieteen. Tällaiset päätökset ja pohdinnat ovat tietenkin aina tapauskohtaisia. Voi olla edullista, jatkosuunnitelmien kannalta, osoittaa tutkintotodistuksella tietty erikoistumislinja - tai osoittaa tilastotieteen yleistä hallintaa. VT:n opiskelija voi käyttää samaa strategiaa niin että (esim työnhaussa) joko painottaa, tai jättää painottamatta sitä että tutkintotodistuksen liitteessä, opinto-otteessa, mainitaan erikoistumislinja.

Tutkintovaatimuksissa sanotaan että maisteriopintoihin voi siirtyä vasta sitten kun aineopintojen pakolliset kurssit on suoritettu. Mitä tämä tarkoittaa?

 •  Tämä ei ole opintoja jarruttava sääntö, se on tilastotieteen erityisaseman huomioonottava lievennys kaksiportaisuus-sääntöön (kandi - maisteri).  Oppiaineiden oletetaan jopa määräävän että kandiksi pitää valmistua ennen kuin maisteriopinnot voi aloittaa. Tilastotiede ei voi tehdä näin, koska valinnaisten opintojen kurssivalikoima on lähes sama kandivaiheessa ja maisterivaiheessa. Mutta koska ML-tiedekunta edellyttää, että kaksiportaisuutta painottava sääntö on tutkintovaatimuksissa, niin tilastotiede ilmoittaa sen opiskelijoiden opintojen etenemisen kannalta mahdollisimman suotuisasti. Sääntö ei sulje pois valinnaisten kurssien suorittamista aineopintovaiheessa, ei edes niin että kaikkein pakollisten aineopintojen pitäisi olla suoritettu ennen valinnaisia kursseja, koska valinnaiset kurssit voidaan tulkita sekä kandiopintojen että maisteriopintojen kursseiksi. 

Tilastotieteen luennoitsijat 2015-2016 opetusohjelman kursseilla

ML-tiedekunta  (kurssit joiden koodi on 57-)

TBA

VT-tiedekunta  (kurssit joiden koodi on 78-)

TBA

Opintoneuvonta

Tilastotieteen opintokokonaisuuksien rekisteröinti 
Matematiikan opintokokonaisuuksien rekisteröinti
 

Kaikki muut oppiaineet (sivuaineet)
: kokonaisuudet rekisteröi asianomainen oppiaine
 

 

 

 

 

 • No labels