Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietokoneavusteinen matematiikka

  

Korkean teknologian tuotekehitys on laskennallisessa murroksessa. Digitaaliset sensorit tuottavat yhä suurempia määriä korkealaatuista mittausaineistoa, jonka tulkinnassa, jalostamisessa ja hyödyntämisessä voi käyttää matematiikkaa. Hankalia kokeita voidaan simuloida virtuaalimaailmassa ja kalliita laitteita korvata laskennalla. Googlen PageRank-hakumenetelmä on hieno esimerkki matematiikan voimasta: siinä matriisin ominaisarvon laskentatehtävä mahdollistaa asiakkaita parhaiten palvelevan hakutuloksen tarjoamisen. 


Matematiikan soveltaminen käytäntöön tapahtuu aina algoritmien kautta. Siksi matemaatikolle on äärimmäisen tärkeää oppia matemaattista ohjelmointia. Tietokoneavusteisen matematiikan linjalla voit perehtyä matemaattisen teknologian perusteisiin ja oppia käsittelemään kohinaista mittausdataa. Tärkeimmät kurssit ovat Inversio-ongelmat sekä Sovelletun matematiikan projektityö. 

Suositeltavia syventäviä kursseja:

Matematiikka:

 • Numeeriset menetelmät ja C-kieli (pakollinen)
 • Inversio-ongelmat
 • Informaatioteoria
 • Stokastiset prosessit
 • Fourier-analyysi
 • Funktionaalianalyysin peruskurssi
 • Aalto-yliopiston kurssi "MS-E1653 Finite element method"

Tietojenkäsittelytiede:

 • Introduction to Machine Learning
 • Unsupervised Machine Learning
 • Supervised Machine Learning
 • Biological Sequence Analysis

Fysiikka:

 • Monte Carlo -simulointien perusteet
 • Scientific Computing III
 • 53382 Tools of High Performance Computing / Suurteholaskennan työkalut

Tilastotiede:

 • Bayesian Theory with Applications
 • Cluster Analysis

Lisäksi hyödyllisiä aineopintojen kursseja matematiikasta ovat Applications of Matrix Calculus ja Matematiikan menetelmäkurssi. Näitä kursseja ei voi lukea syventäviin opintoihin.

Linjan tutkintovaatimukset:

90 op matematiikan syventäviä opintoja, joista pro gradu -tutkielman osuus on 40 op.
Pro gradu -tutkielma koostuu 30 opintopisteen opinnäytetyöstä ja 10 opintopisteen erikoistumiskurssista, josta sovitaan ohjaajan kanssa.
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25op vaaditaan sivuaineena joko kandidaatin tai maisterin tutkinnossa.

Numeeriset menetelmät ja C-kieli kurssi (10op) on linjan ainoa pakollinen syventävä kurssi. Sen voi kuitenkin tarvittaessa korvata toisella kurssilla.
Mikäli tämä on tarpeen, ota yhteyttä vastuuprofessori Samuli Siltaseen.

Opintoja maisterintutkinnossa on oltava vähintään 120 op.

Linjalle opiskelijaksi:

Samuli Siltanen toimii linjan vastuuprofessorina, ole häneen yhteydessä sähköpostitse mikäli haluat tehdä aiheeseen liittyvän gradun (tai kandidaatintyön). Linjan henkilökohtaisista opintosuunnitelmista (HOPS) vastaa myös Samuli Siltanen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. 

 • No labels