Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro gradu

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelmassa on graduseminaari, johon osallistumista suositellaan myös vanhan koulutusohjelman (sekä matematiikan että tilastotieteen koulutusohjelma) tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville.


HUOM! Muutoksia graduihin 1.8.2017 alkaen:

 

-Tästä lähtien yksi gradun tarkastajista tulee olla professori tai apulaisprofessori

 

-Uusissa koulutusohjelmissa hyväksyttävien gradujen arvostelu muuttuu asteikolle 1-5. Vanhaa tutkintoa suorittavien gradut arvostellaan edelleen latinalaisittain.

 

-Gradun laajuus uusissa koulutusohjelmissa on 30 op ja sen yhteyteen ei sisälly erikoiskurssia. Vanhaa matematiikan tutkintoa suorittavien graduihin kuuluu erikoistumiskurssi ja laajuus on edelleen 40 op.

 

-Gradun perusteella ei enää jatkossa saa korottaa syventävien opintojen arvosanaa vaan se määräytyy syventävien opintojen painotetun keskiarvon mukaan ilman gradua (Oodi laskee tämän automaattisesti.)

 

-Jatkossa kaikkiin graduihin tulee liittää tarkastajien lausunto. Opiskelijan kanssa on hyvä keskustella jo gradun aloitusvaiheessa tavoitearvosanasta. Mikäli prosessin aikana näyttää siltä, että tavoitearvosana ei toteudu, opiskelijan kanssa on syytä keskustella asiasta ja tarjota hänelle mahdollisuutta korjata/parantaa graduaan ennen kuin se hyväksytään.

 

-Jatkossa gradun tekeminen aloitetaan aina laatimalla tutkielmaan liittyvä suunnitelma, josta tulee tarkempia ohjeita myöhemmin.Maisterin tutkintoon kuuluvan pro gradu -tutkielman (lyhyemmin gradun) on tarkoitus harjaannuttaa opiskelija tuottamaan oman alansa yksinkertaista, hyvää ja selkeää tieteellistä tekstiä ja harjoittaa lähdemateriaalin sekä oman alansa tutkimusmenetelmien ja kysymystenasettelujen käyttöön. Vaikka gradu voi joskus etukäteen tuntua ylivoimaiselta ei sen teon haasteeseen ryhtymistä kuitenkaan pidä arastella, vaan asia kannattaa ottaa puheeksi laitoksen opettajan kanssa heti, kun kiinnostukset ovat selkiytyneet tai muuten on valmis ryhtymään työhön. Usein kuitenkin suositellaan, että gradu aloitetaan syventävien opintojen aloittamisen jälkeen.

Tarkoitus ei ole, että opiskelija olisi työn alkaessa kypsä kirjoittamaan hyvää tieteellistä tekstiä, vaan pikemminkin tutkielmankirjoittajan oletetaan oppivan ohjaajaltaan lukuisia tieteelliseen esitykseen liittyviä seikkoja ja kehittyvän tieteelliseksi kirjoittajaksi.

Aihe

Gradun aihetta voi kysyä keneltä tahansa laitoksen opettajalta (professorilta, lehtorilta tai dosentilta). Aihe voi tulla myös opettajakunnan ulkopuolelta (esim. yrityksestä tai toisesta tutkimuslaitoksesta), mutta tällöinkin kannattaa alussa olla yhteydessä johonkin laitoksen opettajaan aiheen sopivuuden ja työkuvauksen selvittämiseksi. Gradu voi periaatteesa olla myös osa isompaa ryhmätyötä esimerkiksi toisten tutkielmankirjoittajien kanssa, mutta tällöin on jokaisella tutkielmantekijälla on oltava oma itsenäinen kokonaisuutensa työssä ja se on pystyttävä luotettavasti osoittamaan. Gradun tarkastaa ja arvostelee aina oman laitoksen opettaja.

Esimerkkejä

Muutamia esimerkkejä matematiikan graduista on tarjolla Helsingin yliopiston verkkojulkaisujärjestelmässä (E-thesis), josta löytyy myös muiden alojen graduja ja muita tutkielmia.
Tilastotieteen ja siihen liittyvien maisteriohjelmien gradujen aiheet viimeisimmän viiden vuoden ajalta löytyvät täältä.

Ohjeita ja tukea

Gradun tekoon on olemassa ala- ja laitoskohtaisia sekä yleisempiä ohjeita ja oppaita. Matematiikan gradun kohdalla on hyvä lukea Jussi Väisälän matematiikan pro gradu -ohje, joka suurimmalta osin pätee myös tilastotieteen graduun.

Sekä matematiikan että tilastotieteen gradun tekemiseen suositellaan TeX tai LaTeX(2e) ladontaohjelmaa. Periaatteessa muitakin ohjelmia (esim. MS Word) voi käyttää, mutta niitä ei suositella. Latexin käyttöön on hyviä oppaita ja sen opettelu melko varmasti maksaa vaivan - ennemmin tai myöhemmin. On hyvä hankkia riittävät Latex-taidot jo opintojen alkuvaiheessa. Tilastotieteen graduun valtiotieteellisessä tiedekunnassa on joitakin tyyliohjeita, joita voi soveltavin osin noudattaa myös ml-tiedekunnan tutkintojen graduissa.

Vaikka gradun teko on luonteeltaan itsenäistä on sen tekoon saatavissa tukea ja ohjeita. Sisällöllisissä kysymyksissä tukea saa ensisijaisesti gradun ohjaajalta tai muilta laitoksen opettajilta. Muissa kysymyksissä voit kääntyä ohjaajan ja laitoksen puoleen, ja tekstinkäsittely/ladontakysymyksissa yliopiston tietotekniikkaosasto voi osata auttaa. Myös samassa vaiheessa olevat tai oman gradunsa valmiiksi saaneet opiskelutoverit voivat olla suureksi avuksi. Tilastotieteen gradun kohdalla on myös suositeltavaa osallistua tilastotieteen tutkielmaseminaariin.

Gradun teosta yleisellä tasolla on kirjoitettu esimerkiksi seuraavia kirjoja, joista voi olla hyötyä:

 • Graduopas. Juha T. Hakala. Gaudeamus.
 • Tutki ja kirjoita. Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. Kirjayhtymä.
 • Iso Gee - Gradua ei jätetä. Kinnunen, Löytty. Vastapaino.
 • Prosessia ja rautalankaa - Gradun tekijän opas. Päivänsalo. Yliopistopaino.

Lisää kirjoja, oppaita, ohjeita ja materiaalia löytyy verkosta.

Tiivistelmä

Gradu-tutkielmaan liittyy tiivistelmä, jonka pohja on saatavissa eri formaateissa osoitteesta Flammasta: https://flamma.helsinki.fi/portal/units/matlu?_nfpb=true&_pageLabel=P9806621561360920311893&contentId=HY359230&placeId=HY288151.

LaTeX tiilvistelmäpohja 


LaTeX-versiota tiivistelmästä ei pysty liittämään suoraan osaksi gradun LaTeX-tiedostoa. Tallenna kumpikin erikseen pdf:nä ja liitä ne toisiinsa. Liittäminen onnistuu mm. PDF Xchange -ohjelmalla, joka löytyy suurimmalta osalta atk-luokkien koneista. Myös netistä löytyy googlaamalla monia ilmaisia yhdistämistyökaluja.

Pdf-tiedostojen yhdistäminen

Ohjelma: PDF-Xchange v. 4

 1. Avaa PDF-Tools 4
 2. Avaa Split/Merge työkalu
 3. Klikkaa Add - Add files
 4. Valitse tiedostot, jotka haluat liittää yhteen
 5. Toista kohtia 3. ja 4., kunnes kaikki halutut tiedostot on lisätty listaan
 6. Järjestele tiedostot siihen järjestykseen, jossa haluat niiden tulevan yhdistettyyn tiedostoon (valitse tiedosto ja klikkaa nappia Up tai Down)
 7. Tarvittaessa valitse sivut, jotka kustakin tiedostosta haluat ottaa mukaan (tuplaklikkaa tiedoston nimeä)
 8. Klikkaa Next
 9. Valitse All Pages to One Document ja klikkaa Next
 10. Tarkista, että sivut ovat oikeassa järjestyksessä (klikkaa dokumentin vasemmalla puolella olevaa vihreää nuolta) ja klikkaa Next
 11. Tarkista PDF-asetukset ja klikkaa Next
 12. Valitse luotavan pdf-tiedoston tallennus kansio ja tiedoston nimi ja klikkaa Process
 13. Klikkaa lopuksi Finish

Tutkielman palautus ja tarkastus

1.8.2014 alkaen pro gradu -tutkielmat on tarkistettava Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Katso lisätietoa täältä.

         

Tutkielmalla on aina vähintään kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta tarkastajaa, joista toinen on tiedekunnan professori tai apulaisprofessori. Tutkielman ohjaaja on yleensä yksi tarkastajista. Tarkastajille on hyvä varata noin kuukausi aikaa, jotta tutkielma ehditään hioa mahdollisimman hyvään kuntoon ennen ennen jättämistä ohjelman johtoryhmän käsittelyyn. Jättövaiheessa myös tutkielman tiivistelmän tulee olla valmis. Sovithan ohjaajasi kanssa milloin sinun tulee jättää tutkielmasi lopulliseen tarkastukseen, jotta se ehtii seuraavaan kokoukseen.

Kun gradu on tarkastettu, se jätetään maisteriohjelman johtoryhmän käsittelyyn. Maisteriohjelmien johtoryhmät: Tulevat kokoukset

Gradun jättäminen johtoryhmän käsittelyyn

Koulutusohjelmassa pilotoidaan Gradut Pikaisesti Pakettiin -järjestelmää gradujen jättämisessä johtoryhmän käsittelyyn. Koska järjestelmä on vasta pilotointivaiheessa, rinnalla toimii myös perinteinen paperisten dokumenttien palautus. Ohjaajasi voi siis käyttää gradun palautuksessa Grappaa TAI toimittaa paperiset lomakkeet ohjelman koulutussuunnittelijalle.

Opiskelija:

 1. Toimita ohjaajallesi gradun viimeinen versio tiivistelmäsivuineen yhtenä pdf-tiedostona hyvissä ajoin! Löydät tarkempia ohjeita tiivistelmästä tämän sivun alaosasta kohdasta kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa ja koulutusohjelmasi kypsyysnäyteohjeet.
   
 2. Talleta gradusi E-Thesikseen viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Jos ohjaajasi käyttää Grappaa, tee E-Thesis talletus sähköpostiisi saamiesi ohjeiden mukaan.

Ohjaaja: Grappa ohjeet

Grappaan

Talleta opiskelijan toimittama valmis gradu (ml. tiivistelmäsivu), Urkund-raportti sekä lausunto Grappa-järjestelmään ja valitse siellä oikea ohjelma: esim. Opeohjelma tai Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma TAI toimita paperiset lomakkeet koulutussuunnittelijalle viimeistään kahdeksan (8)vuorokautta ennen kokousta. Mikäli palautat paperiset lomakkeet, tarvitaan:


 • Tutkielman tarkastajien allekirjoittama esitys tutkielman hyväksymisestä arvosanaehdotuksineen. Esityksessä pitää myös olla merkintä hyväksytystä kypsyysnäyttestä sekä Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmän tarkistuksesta.
 • Tutkielman tekijän ilmoitus, että hän on saanut tietoonsa arvosanan joka tullaan esittämään  kokouksessa sekä arvosteluperusteet; lomake on saatavissa tästä.
 • Tulostettuna sähköpostiviesti, jonka tutkielman ohjaaja on saanut Urkund-raportin valmistuttua. (Tällä varmistetaan, että työ on todellakin läpikäynyt Urkund-tarkistuksen.)

Matematiikan Pro graduun tulee liittää erikoistumiskurssi, joka on

 • matematiikan ja soveltavan matematiikan opiskelijoilla syventävien opintojen kurssi, 10 op
 • aineenopettajiksi opiskelevilla Geometria, 10 op

Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijan pro gradu -tutkielman hyväksyy tiedekuntaneuvosto. Tarkempaa tietoa tutkielman palautuksesta (ja gradusta yleensä) valtiotieteellisessä tiedekunnassa löytyy osoitteesta Linkki, josta löytyvät mm. valt. tdk:n tutkielman jättöpäivät.


Tarkastajat esittävät osastolle/tiedekunnalle, miten tutkielma pitäisi arvostella. Hyväksytyt arvosanat ovat:

 • laudatur (l)
 • eximia cum laude approbatur (ecl)
 • magna cum laude approbatur (mcl)
 • cum laude approbatur (c)
 • non sine laude approbatur (nsla)
 • lubenter approbatur (b)
 • approbatur (a)

Osasto/tiedekunta pääsääntöisesti noudattaa tarkastajien esitystä. Tutkielman tekijä voi valittaa arvostelusta, mutta valitukselle pitää olla vahvat perustelut, jotta se menisi läpi.

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelman sekä Life Science informatics maisteriohjelman gradujen arvostelu

Uusien koulutusohjelmien gradut ovat 30 op ja arvostelu on asteikolla 1-5. Kriteerit arvosanoille löytyvät täältä.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on sama kuin Pro gradu tutkielman tiivistelmä. 1.8. alkaen kypsyysnäytettä ei enää tarvitse tehdä kokeena vaan tiivistelmä riittää.

Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmä

Kaikki Helsingin yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielmat tulee tarkastaa Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Ohjeet Urkundin käyttämiseen löytyvät täältä.

Pro gradun tallennus sähköiseen arkistoon

Dekaanin päätöksen mukaan tiedekuntamme kaikki pro gradut tulee tallentaa pdf-muodossa sähköiseen arkistoon Heldaan 1.8.2012 alkaen. Pro gradun Oodiin rekisteröinnin edellytyksenä on, että se on tallennettu sähköiseen arkistoon. Tutkielman tallennus on opiskelijan itsensä vastuulla.

Jos et tallennuksen yhteydessä hyväksy verkkojulkaisusopimusta, pro gradusi pdf-versio arkistoituu siten, että sitä voidaan käyttää vain paikallisesti kirjastossa (vain tiivistelmäteksti tulee julkiseksi E-thesis –palvelussa).

Jos hyväksyt verkkojulkaisua koskevan sopimuksen, gradusi on julkaisemisen jälkeen avoimesti verkossa ja haettavissa mm. Googlen avulla.

Jos opinnäytteesi liittyy jonkin yrityksen tai organisaation toimintaan, on hyvä sopia erikseen verkkojulkaisemisesta kyseisen yrityksen tai organisaation edustajan kanssa.
Verkkojulkaisemisen hyötyjä käsittelevä artikkeli Verkkarissa (HY:n kirjaston verkkolehti).

Linkki pro gradun tallentamiseen: https://ethesis.helsinki.fi/repository/handle/123456789/13/submit

Pikaohje pro gradun tallentamiseen (Helsingin yliopisto)

Tämän ohjeen avulla tallennat pro gradusi pdf-version.

1. Muunna opinnäytteesi yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka sisältää tiivistelmäsivun (ohjeet tiivistelmän liittämiseen itse tutkielmaan ovat kohdassa Tiivistelmä). Nimeä tiedosto (ilman ääkkösiä tai erikoismerkkejä) ja tallenna se.
2. Kirjaudu yliopiston käyttäjätunnuksilla gradun tallennuslomakkeelle (linkki) ja etene vaihe kerrallaan:

 • Täytä lomakkeen kentissä pyydetyt opinnäytteen kuvailutiedot. Liitä tiivistelmä tekstikenttään. Toista tarvittaessa Tiivistelmä-kenttä, jos opinnäytteesi sisältää myös toisella
  kielellä kirjoitetun tiivistelmän
 • Nouda opinnäytteen pdf-tiedosto.
 • Hyväksy julkaisusopimus, jos haluat että työsi julkaistaan verkossa (E-thesis –palvelussa).
 • Tarkista vielä, että tiedot ovat oikein ja päätä tallentaminen - tai korjaa tietoja tarvittaessa.

LaTeX-pohja

Tässä yksi pohja, jolle tutkielman voi laatia. Myös omaa pohjaa voi halutessaan käyttää.


 • No labels