Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Työelämä

Pauli Ollila

Pauli Ollila on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Tilastokeskus on työllistänyt häntä jo vuodesta 1987, jolloin opintoja oli takana kolme vuotta. Työsuhde jatkui kun Pauli valmistui vuonna 1992. Hän opiskeli pääaineena tilastotiedettä ja erikoistui otantateoriaan. Tilastotiede oli hänelle luonteva uravalinta. "Koulustahan usein asiat lähtevät ja lukiossa kiinnosti todennäköisyyslaskenta kovasti", Pauli kertoo. Sivuaineena hän luki matematiikkaa ja psykologiaa cum laude -oppimäärän ja tietojenkäsittelytiedettä approbaturin verran.

Työllistyminen

Tilastokeskukseen Pauli päätyi, kun hän pohti sopivaa harjoittelupaikkaa. Hän pääsi haastatteluun, jonka tuloksena hänet palkattiin Haastattelutoimistoon. Siellä hän pääsi saman tien tositoimiin. Työharjoittelun jälkeen työt jatkuivat opiskelun ohella aina kun opiskelut antoivat myöten. Työn ohella Pauli suoritti jatko-opintoja, hän valmistui lisensiaatiksi vuonna 1996. Vuonna 2004 hän sai tohtorinopintonsa päätökseen. Opintojen keskipisteessä oli otantateoria ja varianssiestimointi. Jatko-opintojen aikana hän oli myös lyhyitä jaksoja yliopiston palveluksessa silloisella tilastotieteen laitoksella.

Hän kertoo, että hänen nykyiset työtehtävänsä olisivat selkeästi hankalampia, mikäli hän ei olisi hankkinut näin mittavaa teoreettista osaamista. Jatko-opiskelu oli myös mielekästä siinä mielessä, että se piti tieteellistä kuntoa yllä. Jo ennen valmistumistaan maisteriksi Pauli osallistui myös Tilastokeskuksen järjestämään koulutukseen.

Pauli kertoo, että tilastotieteen opiskelussa konkreettisten tilastotieteellisten teorioiden lisäksi tärkeätä oli opintojen aikana kehittynyt tilastotieteellinen ajattelutapa. Opinnot varustivat myös hyvällä teoreettisella pohjalla tilastotieteen soveltamisesta ongelmatilanteisiin.

Monipuolista osaamista ja kansainvälisiä tehtäviä

Nykyisessä työssään Paulilta vaaditaan otantateorian hyvää tuntemusta, surveytutkimuksien menetelmien osaamista, tilastollisten ohjelmistojen hallintaa ja ohjelmointitaitoa. Tarpeellista on myös otospoimintakäytäntöjen tunteminen. Tämä tarkoittaa lisäinformaatiota hyväksikäyttävien painonmuodostusmenetelmien käyttöä ja erilaisten rekisterien tuntemusta. Lisäksi pitää olla käsitys tilastotuotannon erilaisista muodoista ja käytännöistä sekä hyvästä tilastotuotantotavasta. Paulin omaa erikoisalaa ovat lisäksi monimutkaiset keskivirhelaskennat.

Pauli vakuuttaa, että Tilastokeskuksessa pääsee tutkimaan mielenkiintoisia ilmiöitä, sillä suurin osa Suomen tilastotuotannosta keskittyy Tilastokeskukseen. Tilastokeskuksessa tutkitaan yhteiskunnallisia ilmiöitä laidasta laitaan. Euroopan unionin jäsenyyden myötä myös kansainväliset tehtävät ovat lisääntyneet ja erilaiset säädökset vaativat jäsenmaita tilastoimaan tiettyjä ilmiöitä. Tämän seurauksena Pauli on päässyt osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin sekä osallistumaan erilaisiin työryhmiin. "Luxemburg tulee tutuksi", hän kertoo. Luxemburgissa sijaitsee Euroopan keskustilastovirasto Eurostat.

Nykyiset tehtävät

Nykyisessä tehtävässään erikoistutkijana Pauli toimii Elinolot-yksikössä. Hän on tulonjakotilaston menetelmäasiantuntija ja hän työskentelee otannan, painotuksen ja menetelmäkehityksen parissa. Esimerkkinä tästä on niin sanottu master-otoksen poiminta ja muokkaus. Master-otos käsittää noin 50 000 henkilöä, joille rakennetaan asuntokunnat ympärille. Otosta muokkaamalla voidaan estimoida kotitalouksien määrää ja jakaumaa Suomessa. Tämän perusteella saadaan informaatiota sellaisiin tutkimuksiin, joissa tarkastellaan kotitalouksia.

Runsaasti tehtävää tuo myös EU-Survey of Income and Living Conditions -tutkimuksen menetelmätyö Suomen osalta. Työ on tarkasti säädeltyä, joten laaturaportointi ja muut Eurostatin edellyttämät selvitykset ovat osa toimenkuvaa. Muun Eurostatin kanssa tehtävän yhteistyön ohella hän on mukana talon sisäisissä, kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa, esimerkiksi baltti-pohjoismaisessa otantayhteistyössä. Paulin työtehtävät ovat siis olleet erittäin monipuolisia ja hän toivoo tulevaisuudessakin voivansa tehdä monipuolista ja haastavaa työtä omalta osaamisalueeltaan.

Takaisin työelämäsivulle

  • No labels