mathstatOpiskelu

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssisuosituksia matematiikan sivuaineopiskelijalle

Onko pääaineesi...

...fysiikka?

Fysiikan pakollisena sivuaineena on joko teoreettinen fysiikka, matematiikka tai menetelmätieteet. Sivuaineopinnot on suunniteltava siten, että niihin sisältyy joko Teoreettisen fysiikan/Menetelmätieteiden tai Matematiikan/Menetelmätieteiden 25 opintopisteen opintokokonaisuus.

Jos pakollinen sivuaine on matematiikka, on perusopintojen 25 op sivuaineopintokokonaisuuteen sisällytettävä Analyysin peruskurssi 10 op sekä 15 op muita matematiikan perus- ja aineopintojen kursseja huomioiden matematiikan sivuainetta koskevat poikkeukset. Fyysikolle sopivia kursseja ovat esim. Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta, Differentiaaliyhtälöt ja Johdatus todennäköisyyslaskentaan.

Jos matematiikan opintojen tavoitteena ovat aineopinnot, voi analyysin peruskurssin sijasta olla tarkoituksenmukaista valita kurssit Analyysi I - II.

Aineenopettajakoulutuksessa matematiikan toiseksi opetettavaksi aineeksi valinneilla pitää olla matematiikan perusopinnoissa Analyysi I - II.

Opintokokonaisuuksien tarkemmasta sisällöstä sovitaan HOPS- ohjauksen yhteydessä.

...kemia?

Kemian LuK-tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin on sisällytettävä vähintään 10 op matematiikan ja/tai fysiikan opintoja, jos sivuaineisiin ei kuulu näiden aineiden opintokokonaisuuksia.

Kemian Eurobachelor-tutkinnossa matematiikan ja fysiikan opintoja on oltava vähintään 15 op, jolloin matematiikan ja fysiikan opinnot voivat jakautua 5op+10op tai 10op+5op.

Matematiikan opinnoiksi hyväksytään matematiikan koulutusohjelman perus- ja aineopintoihin kuuluvat opintojaksot, poislukien yleisopintojen luonteiset kurssit, kuten esim. Matematiikan historia.

...tietojenkäsittelytiede?

Tietojenkäsittelytieteen pakollisena sivuaineena on matematiikkaa tai menetelmätieteitä vähintään 25 op. Menetelmätieteen kokonaisuuteen tulee kuulua ainakin 10 op matematiikkaa ja 10 op tilastotiedettä.

Kaikissa tapauksissa kurssi Johdatus yliopistomatematiikkaan on pakollinen ja tulisi suorittaa opintojen alkuvaiheessa, koska se on pakollinen esitietovaatimus monille tietojenkäsittelytieteen kursseille.

Jos matematiikan opinnot on tarkoitus jättää lähelle minimiä, suositeltavia muita kursseja ovat esim. Logiikka I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Johdatus todennäköisyyslaskentaan sekä Analyysin peruskurssi.

Jos matematiikkaa aikoo opiskella enemmän, suositeltavia kursseja ovat edellisten lisäksi mm. Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, Algebra I, Johdatus tilastolliseen päättelyyn (tai tilastotieteen kurssit) sekä (Analyysin peruskurssin sijasta) Analyysi I ja II.

Erikoistumislinjat voivat antaa omilla sivuillaan lisäohjeita omien maisteriopintojensa tarpeita ajatellen. Ohjeita matematiikasta ja muista sivuaineista on myös opinto-oppaassa.

  • No labels