Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Kokonaisarvosanan määräytyy osasuoritusten opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Vain asteikolla 1-5 arvostellut kurssit otetaan huomioon.

Keskiarvo pyöristetään asteikolle 1,... ,5 normaalien pyöristyssääntöjen mukaan, jolloin esim. keskiarvo 4,49/5 tuottaa kokonaisarvosanan 4/5 ja keskiarvo 4,50/5 kokonaisarvosanan 5/5.

Tutkintotodistuksessa näkyvät arvosanat

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintotodistuksessa näkyvät pääaineen kokonaisuuksien arvosanat (perusopinnot ja aineopinnot), kandidaatin tutkielman arvosana sekä sivuainekokonaisuuksien arvosanat, mikäli ne on arvosteltu asteikolla 1-5.

Filosofian maisterin tutkintotodistuksessa näkyvät pääaineen syventävien opintojen kokonaisuuden arvosana, pro gradu -tutkielman arvosana sekä mahdollisten sivuainekokonaisuuksien arvosanat, mikäli ne on arvosteltu asteikolla 1-5.

Perusopinnot

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.

Aineopinnot

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.

Pääaineopiskelijalla arvostelussa otetaan huomioon myös kandidaatintutkielma laajuudellaan eli kuudella opintopisteellä painotettuna.

Syventävät opinnot

Pääaineopiskelija:

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.

Laskennassa huomioidaan myös pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi (jos sellainen tutkintovaatimuksiin kuuluu) laajuudellaan painotettuna.

Mikäli pro gradun arvosana (muuntotaulukko alla) on parempi kuin kokonaisuuden laskennallinen arvosana, voi kokonaisuusmerkinnän antaja käyttää harkintaa ja nostaa kokonaisuuden arvosanaa yhdellä numerolla.

Pro gradun arvosana muunnetaan asteikolle 1-5 seuraavasti:
Approbatur 1
Lubenter approbatur 2
Non sine laude approbatur 2
Cum laude approbatur 3
Magna cum laude approbatur 4
Eximia cum laude approbatur 5
Laudatur 5

Sivuaineopiskelija:

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.
Kokonaisuuteen kuuluvaa tutkielmaa (20 op) ei huomioida keskiarvon laskennassa.

Mikäli kokonaisuuteen kuuluvan tutkielman arvosana on parempi kuin kokonaisuuden laskennallinen arvosana, voi kokonaisuusmerkinnän antaja käyttää harkintaa ja nostaa kokonaisuuden arvosanaa yhdellä numerolla.

  • No labels