EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Kandidaatintutkielman tavoite ja arviointikriteerit

 

  • Kandidaatintyössä harjoitellaan matematiikan ja tilastotieteen kirjoittamista. Lisäksi opitaan lähdekirjallisuuden käyttöä.

  • Työn vaativuus tulee valita opiskelijan taitojen mukaan kuitenkin pitäen mielessä, että se on tarkoitus tehdä aineopintojen pohjalta. Työstä saa 6 opintopistettä, mikä on hyvä muistaa työn laajuutta suunniteltaessa.

  • Tekstin ja aiheen käsittelyn tulee olla sellaista, että aineopinnot suorittanut opiskelija voi lukea tutkielman.

  • Ulkoasun ja merkintöjen tulisi noudattaa matematiikalle tai tilastotieteelle tyypillisiä käytäntöjä.

  • Tutkielman tulee olla kirjoitettu hyvällä suomen tai ruotsin kielellä ellei toisin sovita. Kielenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Kielijelpin puoleen.

  • Arvosanaan vaikuttaa työn lisäksi tutkielmantekoprosessi: Opiskelijan oma-aloitteisuus ja kehittyminen työn aikana vaikuttavat arvosanaan positiivisesti. Ohjauksen määrä ei ole arvosanan kannalta ratkaisevaa.

  • Arvosana annetaan kandidaatintutkielmasta. Seminaarissa pidettävä esitelmä tai kypsyysnäytteestä saatava palaute eivät vaikuta arvosanaan.

  • Kandidaatintutkielman arvostelee sen ohjaaja. Jos ohjaajalla ei ole tohtorintutkintoa, täytyy tutkielmalla olla myös toinen, tohtorintutkinnon suorittanut tarkastaja. Mikäli valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelijan ohjaaja on matemattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, niin tarkastaja, eli se joka antaa myös arvosanan, on valtioteteellisestä tiedekunnasta.

 

Arvosana 5:

Teksti on selkeää, ja työn rakenne on johdonmukainen. Käsitteet, todistusten välivaiheet ja käytetyt menetelmät esitetään ymmärrettävästi. Tekstistä näkyy, että työn tekijä on paneutunut aiheeseen ja ymmärtää, mitä kirjoittaa. Opiskelija on työssään oma-aloitteinen ja reagoi ohjaajan esittämiin korjausehdotuksiin tekemällä parannuksia myös itsenäisesti. Työ ilmentää opiskelijan erinomaista asianhallintaa.

Arvosana 3:

Teksti on ymmärrettävää. Käsitteet, todistusten välivaiheet ja käytetyt menetelmät esitetään, mutta opiskelijan oma ajattelu ei juurikaan välity tekstistä. Opiskelija tekee ohjaajan ehdottamat korjaukset. Työstä näkee, että opiskelija hallitsee sen asiasisällön.

Arvosana 1:

Teksti on kankeaa eikä esitys etene johdonmukaisesti. Käsitteiden, todistusten välivaiheiden tai menetelmien esityksessä on puutteita. Opiskelija ei työskentele oma-aloitteisesti. Opiskelija saa tehtyä ohjaajan ehdottamista korjauksista vain välttämättömät.


 

  • No labels